GR20110526 punt 9: aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 8 juni 2011

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 8 juni 2011 om 19 uur;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2007 Antoine Callebaut werd aangesteld als plaatsvervanger, omdat Marc Nachtergaele inmiddels deel uitmaakt van de raad van bestuur van de intercommunale Westlede;

 

Overwegende dat de heer Antoine Callebaut opnieuw kan aangesteld worden als plaatsvervanger;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 29

Aantal uitgebrachte stemmen: 29

Aantal stemmen op naam van Antoine Callebaut: 29

 

Overwegende dat Antoine Callebaut de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

BESLUIT:

 

1. De heer Antoine Callebaut, raadslid, aan te duiden als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van intercommunale Westlede op 8 juni 2011.

 

2. Afschrift van deze beslissing zal in tweevoud worden opgestuurd aan de Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.