GR20110526 punt 38: prijs van de stad Ninove voor compositie vocale muziek - Goedkeuring reglement

Het amendement van raadslid W. Somers om de tweede volzin van artikel 3 te vervangen door de volgende tekst 'Bij het gebruik van tekst(en) is de taal het Nederlands" wordt verworpen met 8 ja-stemmen en 22 nee-stemmen.

 

Open VLD, CD&Vplus, Pro (met uitzondering van K. Coppens), Groen! en de onafhankelijke raadsleden (met uitzondering van D. Souffriau) stemmen tegen. Vlaams Belang Vlott, en de raadsleden K Coppens(Pro) en D. Souffriau stemmen voor.

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de organisatie van de Prijs Beeldende Kunsten en Jongartiestenprijs werd stopgezet in 2006;

 

Gelet op het advies van de kunstenraad dd. 20 mei 2011 om opnieuw een prijs van de stad Ninove in te voeren;

 

Overwegende dat de kunstenraad voorstelt om dit tweejaarlijks een prijs voor een andere discipline in te richten en voorstelt om dit  jaar een prijs van de stad Ninove voor compositie vocale muziek te organiseren;.

 

Gelet op onderstaand reglement;

 

Overwegende dat voldoende kredieten werden voorzien in de begroting 2011 onder art. nr. 762/331-01 voor de organisatie van de prijs van de stad Ninove;

 

BESLUIT, met 23 ja-stemmen en 6 nee-stemmen

 

1. Er wordt opnieuw een prijs van de stad Ninove georganiseerd : in 2011 is dat "de prijs van de stad Ninove voor compositie vocale muziek"

 

2. De prijs van de stad wordt om de 2 jaar georganiseerd met steeds een andere discipline.

 

3. Het reglement voor "de prijs van de stad Ninove voor compositie vocale muziek" wordt goedgekeurd.

 

4. Er zijn voldoende kredieten voorzien in de begroting 2011 op art. 762/331-01

 

PRIJS VAN DE STAD NINOVE VOOR COMPOSITIE VOCALE MUZIEK

 

Artikel 1

De stad Ninove en de kunstenraad schrijven een prijs uit voor een compositie voor  vocale muziek.  Aan deze prijs is een bedrag verbonden van € 5.250.

 

Artikel 2

Voor de prijs vocale muziek wordt van de inzenders gevraagd: een compositie van een gemengd vierstemmig koorwerk, met de mogelijkheid om dit zowel a capella als met een klavierbegeleiding uit te voeren. 

De totale uitvoeringsduur van dit koorwerk bedraagt minimum 10 minuten en maximum 15 minuten.  De gebruikte tekst(en) moet(en) bij de partituur gevoegd worden in een getypte of gedrukte vorm.  De moeilijkheidsgraad ligt op het niveau "eerste afdeling", conform de provinciale koorzangtoernooien.

 

Artikel 3

De ingezonden werken moeten oorspronkelijk zijn. Bij het gebruik van tekst(en) is de taal Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Bovendien moeten de werken onuitgegeven zijn en nog niet uitgevoerd zijn. De composities van personen die binnen dezelfde discipline en voor hetzelfde werk al eerder werden bekroond, zijn uitgesloten.

 

Artikel 4

Het bekroonde koorwerk (of de bekroonde koorwerken) zal (zullen) binnen een periode van 2 jaar volgend op de prijstoekenning door een Ninoofs koor uitgevoerd worden, met de steun van de stad Ninove bij de creatie ervan (1ste uitvoering).

 

Artikel 5

De deelnemers moeten hun inzendingen in vijf exemplaren indienen. Het gehandtekend origineel van het bekroonde werk zal opgenomen worden in het Ninoofse stadsarchief en wordt dus eigendom van de stad.

De kandidaten kunnen geen auteursrechten ontlenen aan het gebruik van hun werk in opdracht van de stad Ninove.

 

Artikel 6

De werken moeten uiterlijk op … ingediend zijn. Dit gebeurt aangetekend naar de dienst Cultuur, p.a. Centrumlaan 100 te 9400 Ninove of wordt afgegeven in de kantoren van de dienst cultuur, Oudstrijdersplein 6 te Ninove. De poststempel of de datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijs.

 

Artikel 7

Nergens in de partituur mogen zich gegevens bevinden die tot identificatie kunnen leiden.  Daarom moeten de inzendingen ingediend worden onder kenspreuk. De kenspreuk moet vermeld worden bovenaan op de eerste bladzijde van elk exemplaar, zonder enige aanduiding waaruit de identiteit van de inzender kan blijken.

De inzender moet zijn/haar identiteit (familienaam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres) meedelen in een gesloten envelop, met enkel de vermelding van de kenspreuk op de buitenzijde. Deze envelop moet samen met de inzending ingediend worden.

 

 

Artikel 8

De beoordeling van de ingezonden composities gebeurt door een jury van 3 deskundige stemgerechtigde leden, door de gemeenteraad aangesteld, op voorstel van de kunstenraad.

De juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

 

 

Artikel 9

De jury reikt een prijs uit aan

a)       een eerste laureaat: "prijs van de stad Ninove voor compositie vocale muziek" voor een bedrag van € 3.000.

b)       een componist jonger dan 30 jaar op de uiterste datum van inzending: "de jongerenprijs van de stad Ninove voor compositie vocale muziek" voor een bedrag van € 2.250.

De jury kan voorstellen één prijs of beide prijzen niet toe te kennen.

 

Artikel 10

Het gemotiveerd verslag van de jury over de aangeduide laureaten of over het niet toekennen van de prijs / de prijzen is bindend voor het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 11

Als de bekroonde componisten hun werk bij een uitgeverij laten verschijnen, dan dient de partituur het volgende te vermelden: "met dit werk werd de componist  laureaat van de prijs van de stad Ninove voor compositie vocale muziek"  ofwel "met dit werk werd de componist laureaat van de jongerenprijs van de stad Ninove voor compositie vocale muziek" met de vermelding van het jaartal.

 

Artikel 12

Door hun inzending aanvaarden de inzenders dit reglement en de beslissing van het stadsbestuur.  Daardoor ontslaan zij eveneens de stad van de aansprakelijkheid voor schade aan-, diefstal of verlies van de ingezonden werken.

 

Artikel 13

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement.

 

Artikel 14

Dit reglement treedt in werking op …  Met ingang van deze datum worden vroegere dergelijke reglementen opgeheven.