GR20110526 punt 37: reglement voor de gebruiker - Wijziging - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel VIII – bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het decreet dd. 10.07.2001 betreffende lokaal cultuurbeleid: openbare bibliotheken en de uitvoeringsbesluiten dd. 11.01.2002;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 03.04.2006 houdende goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek;

 

Overwegende dat het opportuun is een volledige herziening van het door te voeren en het reglement op te splitsen in een reglement voor de gebruiker en een retributiereglement;

 

Overwegende dat dit reglement voor de gebruiker werd opgemaakt door een werkgroep, bestaande uit leden van het beheersorgaan en personeelsleden van de dienst;

 

Gelet op het positief advies van het beheersorgaan;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Enig artikel. - Het dienstreglement van de bibliotheek zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting dd. 03.04.2006, wordt vervangen door volgend reglement voor de gebruiker:

 

De Bibliotheek

De openbare bibliotheek van Ninove is een democratische en pluralistische instelling.

Haar collecties worden met die beginselen voor ogen samengesteld.

Tijdens de vastgestelde openingsuren is zij vrij toegankelijk voor iedereen die de bepalingen van dit reglement respecteert.

 

Lidmaatschap

Om materialen te ontlenen en gebruik te maken van andere diensten van de bibliotheek dient men lid te zijn van de bibliotheek. Dit gebeurt door zich in te schrijven als lener op voorlegging van de identiteitskaart.

 

Er dient geen lidgeld betaald te worden.

Voor het lidmaatschap van kinderen jonger dan 15 jaar is de toestemming van een volwassen familielid (ouder of voogd) vereist.

 

Aan personen zonder een vaste verblijfplaats in België wordt een waarborgsom gevraagd, die onmiddellijk wordt terugbetaald bij het beëindigen van het lidmaatschap, op voorlegging van het betalingsbewijs (zie retributiereglement).

 

 1. Lenerskaart

Bij inschrijving kan men kiezen tussen de persoonlijke identiteitskaart (EIK) en de Ovinobkaart als lenerskaart.

De Ovinob lenerskaart is strikt persoonlijk. Bij verlies of diefstal moet de lener er onmiddellijk aangifte van doen bij de bibliotheek. De Ovinobkaart wordt dan geblokkeerd om mogelijke misbruiken te vermijden. Een duplicaat van de Ovinobkaart kan tegen betaling aangevraagd worden op voorlegging van de identiteitskaart (zie retributiereglement).

Adreswijzigingen moeten onmiddellijk aan de bibliotheek meegedeeld worden.

 1. Ontlenen

Met de lenerskaart of de EIK kunnen materialen ontleend worden, met uitzondering van werken met het label "niet uitlenen".

 

Geleende materialen mogen niet verder worden uitgeleend. De lener is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle materialen die op zijn kaart ontleend zijn.

Volwassenen kunnen materialen ontlenen uit elke afdeling (jeugd, volwassenen, avm). 

Leners jonger dan 15 jaar kunnen enkel materialen ontlenen uit de jeugdafdeling, maar kunnen wel de referentiewerken en tijdschriften van de afdeling volwassenen raadplegen.

 

Ontleningen zijn enkel mogelijk als de lener boetevrij is. 

 1. Uitleenvoorwaarden 

De uitleenvoorwaarden zijn opgenomen in het retributiereglement.

Maximaal aantal uitleenbare materialen: 25 per lenerskaart. 

 1. Verlengen van de uitleentermijn 

Voor alle materialen kan de uitleentermijn eenmaal verlengd worden:

- online: via "Mijn Ovinob"

- via de balie

 

Dit op voorwaarde dat de materialen niet gereserveerd zijn.

 1. Overschrijden van de uitleentermijn  

Wie geleende materialen te laat binnenbrengt, betaalt per exemplaar 'telaatgeld', berekend naar het aantal uitleendagen van de overschrijding (zie retributiereglement).

 

De kosten voor het verzenden van  maningsbrieven zijn voor rekening van de lener (zie retributiereglement).

 

Indien de lener geen gevolg geeft aan de maningsbrieven,  kunnen alle bestaande wettelijke middelen aangewend worden om de materialen terug te vorderen. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de lener. 

 1. Reserveren  

Alle uitgeleende materialen kunnen mits betaling gereserveerd worden.

Reserveren kan online via "Mijn Ovinob" of via de balie (zie retributiereglement).

 

Zodra de gereserveerde materialen beschikbaar zijn, wordt de lener via e-mail of per brief verwittigd.

Gereserveerde materialen worden gedurende één week voorbehouden, nadien worden deze materialen opnieuw vrij beschikbaar voor iedereen.  

 1. IBL (InterBibliothecair Leenverkeer) 

Materialen die niet in onze collectie zitten, kunnen tegen betaling aangevraagd worden bij andere oprenbare bibliotheken of instellingen.  De kosten daarvan zijn ten laste van de aanvrager (zie retributiereglement). 

 1. Inleverbus 

Buiten de openingstijden van de bibliotheek kan men materialen inleveren via de inleverbus aan de bibliotheek. Deze materialen worden geregistreerd op de eerstvolgende uitleendag van de bibliotheek. 

 1. Aansprakelijkheid van de lener bij verlies, diefstal, beschadiging  

Bij verlies, diefstal of totale beschadiging moet de lener de kosten dragen voor de vervanging van deze materialen, inclusief de verwerkingskosten.

 

Bij beschadiging of verlies van een deel van een werk, moet het volledige werk worden vergoed. 

 

Bij lichte beschadiging betaalt de lener de kosten voor de herstelling, bepaald door de bibliothecaris (zie retributiereglement).

 

Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovenop de kostprijs een forfaitaire toeslag aangerekend (zie retributiereglement).

 

De bibliotheek blijft steeds eigenaar van het beschadigde materiaal.

Elke vastgestelde beschadiging aan materiaal dat men wenst te ontlenen, moet vooraf aan de uitleenbalie gemeld worden, zo niet kan men zelf aansprakelijk gesteld worden.

 

Materialen die als verloren opgegeven waren en vergoed werden, worden niet teruggenomen.

 

Ontleende avm-materialen (cd,dvd...) mogen niet in het openbaar worden gebruikt. 

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misbruiken in dit verband.  De bibliotheek kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan apparatuur door het weergeven van ontleende audiovisuele materialen.

 1. Internet 

Leden die een boetevrije lenerskaart bezitten, kunnen vanaf de leeftijd van 12 jaar gratis gebruik maken van de internet-pc's. Wie jonger is dan 12 jaar, kan internet gebruiken onder de verantwoordelijkheid van een begeleidende ouder of voogd.

 

In ruil voor de lenerskaart of EIK (afgeven aan infobalie) kan de lener één van de Internet-pc's gebruiken. Per dag heeft elke lener recht op een gratis internetsessie van 1 uur.

Er mogen maximum 2 personen tegelijk aan één computer werken.

De computers kunnen voor instructieve doeleinden tijdelijk gereserveerd worden door het personeel.

Het personeel is niet beschikbaar om leners individueel op te leiden, maar is graag behulpzaam met algemene zoeksuggesties.

Internetinformatie kan afgedrukt (zie retributiereglement) of gedownload worden.

 

Het is de lener niet toegestaan :

- Internet te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden

- eigen software te gebruiken

- porno-sites of sites die geweld of onwettige handelingen aanmoedigen te raadplegen

- zonder toestemming gegevens te kopiëren waarop auteursrechten van toepassing zijn, of andere inbreuken op het auteursrecht

- computerapparatuur te beschadigen, te stelen of het beveiligingssysteem te schenden

Bovengenoemde inbreuken zullen onmiddellijk aanleiding geven tot sancties, die kunnen gaan tot het tijdelijk of definitief schorsen van het lidmaatschap. Hierover beslist het college van burgemeester en schepenen.

 

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van Internet.

 1. Andere praktische bepalingen 

Boodschappentassen, boekentassen en dergelijke moeten in de daarvoor bestemde kasten worden opgeborgen.

Om hygiënische redenen zijn dieren niet toegelaten in de bibliotheek.

Leners mogen in de bibliotheek niet eten of drinken. Voor het leescafé geldt een aparte regeling. 

Bij gsm-gebruik dient de nodige discretie in acht te worden genomen.

 

Ontlenen kan tot een kwartier vóór sluitingstijd.

Elke lener mag max. één tijdschrift/krant tegelijkertijd raadplegen.

De lener kan tegen betaling gebruik maken van het fotokopieertoestel (1e verdieping, zie retributiereglement).

 

14. Slotbepalingen

 

Dit reglement voor de gebruiker vervangt alle voorgaande dienstreglementen. Bij inschrijving ontvangt de bibliotheekgebruiker een exemplaar. Hij/zij verklaart zich door inschrijving akkoord met de bepalingen ervan en met alle gebruiksvoorschriften van de bibliotheek.

 

Wie dit reglement niet respecteert, kan de toegang tot de bibliotheek tijdelijk of definitief ontzegd worden door het college van burgemeester en schepenen.

 

De bibliothecaris zorgt voor de afhandeling van alle gevallen die niet door dit reglement zijn voorzien.