GR20110526 punt 36: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Tonnagebeperking 7,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening - Stadswegen

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat tal van vrachtwagenchauffeurs via de gps de Heghestraat te Aspelare inrijden komende van de Geraardsbergsesteenweg (N460) of komende van de Brakelsesteenweg (N8) om zo naar de nabijgelegen Plekkersstraat te rijden;

 

Overwegende dat deze vrachtwagenchauffeurs gezien de beperkte wegbreedte of om reden van verstrooidheid in de naastgelegen grachten terechtkomen;

 

Overwegende dat bewoners ook hinder ondervinden van het zwaar doorgaand vervoer dat veelvuldig deze weg gebruikt om naar de Plekkersstraat te rijden;

 

Overwegende dat het opportuun is om in het begin van de Heghestraat kant Geraardsbergsesteenweg (N460) en ter hoogte van het kruispunt Heghestraat/Plekkersstraat een verbodsteken te plaatsen dat de toegang verbiedt voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton behoudens plaatselijke bediening;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art.1.: Er wordt een toegangsverbod ingevoerd voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton, met een onderbord 'uitgezonderd plaatselijke bediening' en dit komende van de Geraardsbergsesteenweg (N460) kant Heghestraat en ter hoogte van het kruispunt Heghestraat/Plekkersstraat komende van de Plekkersstraat.

 

Art. 2.: Signalisatie d.m.v. verbodsbord C23 met onderbord type VIIa "+ 7,5 t" en onderbord type II "uitgezonderd plaatselijke bediening" wordt geplaatst op de volgende locaties:

- Heghestraat kant Geraardsbergsesteenweg (N460);

- kruispunt Heghestraat/Plekkersstraat komende van de Plekkersstraat te Aspelare richting Heghestraat.

 

Art. 3: Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit.