GR20110526 punt 35: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Parkeerverbod in de Burchtdam te Ninove - Stadswegen

DE RAAD,

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat er in de Burchtdam te Ninove op de twee parkeervakken aan de woning met huisnummer 76 regelmatig voertuigen geparkeerd staan die het in- en uitrijden van de aangelanden van de woning 95/97 bemoeilijken alsmede deze van de woning 84;

 

Overwegende dat het aangewezen is om op de twee parkeervakken aan de woning 76 parkeerverbod in te stellen om het veilig in- en uitrijden van de aangelanden mogelijk te maken;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art.1.: In de Burchtdam te Ninove wordt op de 2 parkeervakken aan de woning 76 parkeerverbod ingevoerd en dit over een afstand van 10 m.

 

Signalisatie: E1 met onderbord type Xc – Burchtdam ter hoogte van huisnummer 76 over een afstand van 10 m

 

Art.2.: Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.