GR20110526 punt 33: Armand De Riemaeckerstraat te Ninove - Kosteloze overname van de wegenisstructuur om reden van openbaar nut - Goedkeuring

 

 
 

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 1999 waarbij het ontwerp werd goedgekeurd voor de in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aangelegde weg die de Kaardeloodstraat met de Geraardsbergsestraat verbindt en geraamd werd op 193.586,67 euro (7.809.267 fr.), 21 % btw inclusief, waarvan 152.637,71 euro (6.157.390 fr.) ten laste is van het Vlaams Gewest en 40.948,96 euro (1.651.877 fr.) ten laste is van de bouwmaatschappij;

 

Gelet op de brief van 28 juni 2002 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met als bijlage het proces-verbaal van definitieve aanvaarding van de wegen- en rioleringswerken waarin een aantal opmerkingen werden genoteerd;

 

Overwegende dat het proces-verbaal door alle partijen werd getekend omdat men ervan uitging dat de aannemer van de wegenwerken, de bvba Heymans, geen schuld trof voor abnormaal gebruik van de rijweg door anderen en de daaruit voortvloeiende beschadiging;

 

Overwegende dat in het proces-verbaal van vaststelling bij de definitieve aanvaarding eveneens het probleem van de tegenhelling in de aangelegde riolering van de De Riemaeckerstraat werd genoteerd zoals bleek uit de opgemeten hoogtepeilen;

 

Overwegende dat de bouwmaatschappij SHM Denderstreek, bouwheer van het sociaal woningproject  in de onmiddellijke omgeving van de De Riemaeckerstraat, tevens aandrong op een oplossing voor het rioleringsprobleem uit vrees voor wateroverlast;

 

Overwegende dat op voorstel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in 2005 een dossier werd opgestart om de tegenhelling weg te werken en de rioolstreng her aan te leggen naar een nog uit te voeren RWA-leiding in de Kaardeloodstraat waarmee rekening moest worden gehouden;

               

Overwegende dat de heraanleg van voornoemde riolering in 2006 werd uitgevoerd;

 

Overwegende dat tijdens het plaatsbezoek naar aanleiding van de definitieve aanvaarding op 28 juni 2002 werd vastgesteld dat verschillende boordstenen en klinkerverhardingen beschadigd en met cement besmeurd waren en dat afval en afbraakmateriaal werd gestort;

 

Overwegende dat werd voorgesteld te wachten tot de werfinstallatie van de SHM  was weggehaald om een beter zicht te hebben op de over te dragen wegeninfrastructuur;

 

Overwegende dat na afloop van de bouwwerken van Veilig Wonen en de werken aan het winkelpand langs de Geraardsbergsestraat dat langs de achterkant paalt aan de De Riemaeckerstraat, een samenkomst werd georganiseerd met alle betrokken partijen omdat discussie was ontstaan over de aangebrachte schade aan de nieuw aangelegde infrastructuur van de De Riemaeckerstraat;

 

Overwegende dat het niet mogelijk was de infrastructuur in dergelijke toestand over te nemen omdat de kosten voor het herstel in dat geval ten laste van de stad kwamen;

 

Overwegende dat het vernieuwen van de gebroken en beschadigde betonnen boordstenen, de uitbraak van de gebakken straatstenen en omgekeerd het terugplaatsen van de gebakken straatstenen werd uitgevoerd naar aanleiding van de uitvoering van de omgevingswerken aan het sociaal woningbouwproject door de Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur;

 

Overwegende dat de kosten voor de herstellingswerken teruggevorderd werden van de aannemers van de bouwwerken aan het sociaal huisvestingsproject en de bouwwerken aan het winkelpand in de Geraardsbergsestraat (achteraan palende aan de De Riemaeckerstraat), elk voor hun aandeel in de vastgestelde beschadiging;

 

Gelet op de brief van 1 september 2009 van de SHM Denderstreek met als bijlage de akte van overdracht en het plan met aanduiding van de over te nemen oppervlakte van 10 a 83 ca (perceel kadastraal gekend sectie B nrs. 905 e – 1598 z² (deel) en een oppervlakte van 4 a 55 ca (perceel kadastraal gekend sectie a nr. 935/l (deel);

 

Overwegende dat op 30 augustus 2010 het schattingsverslag van de over te dragen infrastructuur werd opgevraagd bij de ontvanger van de registratie van Ninove en dat op 9 november 2010 een herinneringsbrief werd verstuurd ingevolge het uitblijven van enige reactie;

 

Overwegende dat op 30 augustus 2010 aan Eandis en aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werd gevraagd de betaalde facturen van de aangelegde nutsleidingen te bezorgen om aan het overdrachtdossier toe te voegen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2010 waarbij de procedure voor kosteloze overname van de wegeninfrastructuur in de Armand De Riemaeckerstraat om reden van openbaar nut werd ingesteld;

 

Overwegende dat met het oog op de voorlegging van het dossier aan de gemeenteraad van 15 september 2010 tot 30 september 2010 een openbaar onderzoek werd georganiseerd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

 

Gelet op het schattingsverslag van 20 maart 2011 van de Ontvanger van de Registratie van het Ministerie van Financiën, Bevrijdingslaan 7 te 9400 Ninove waarin de verkoopwaarden van de over te nemen infrastructuur wordt geschat op 11 euro/m², wat voor een gemeten oppervlakte van 1538 m²  neerkomt op 16.900 euro (afgerond);

 

Gelet op de factuur van Intergem waaruit blijkt dat voor de aanleg van de openbare verlichting in de Armand De Riemaeckerstraat te Ninove in totaal 5.732,67 euro werd betaald;

 

Gelet op de factuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening waarin wordt bevestigd dat het deel van de uitbreidingswerken van de openbare verlichting ten laste van de sociale bouwmaatschappij Veilig Wonen 4.995,14 euro bedroeg en dat het tweede deel van de uitbreidingswerken 5.156,19 euro bedroeg en voor 100 % gefinancierd werd met autonome investeringskredieten die ter beschikking van de stad werden gesteld;

 

Gelet op de eindafrekening van de door de nv Heymans Aannemingen uit Schelle in opdracht van de cv Veilig Wonen aangelegde wegeninfrastructuur ten bedrage van 330.227,16 euro, btw inclusief (= 13.321.331 frank, inclusief btw);

 

Gelet op de akte van afstand van de grond;

 

Overwegende dat de overname van de wegen geschiedt om reden van openbaar nut;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

  1. De kosteloze overname om reden van openbaar nut van de wegeninfrastructuur Armand De Riemaeckerstraat te Ninove, eigendom van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek, Heilig Hartlaan 44 te 9300 Aalst, kadastraal gekend Ninove, sectie B nrs 905 e – 1598 z² (deel) en sectie A, nr. 935/l (deel) met een totale oppervlakte van 1537 m², wordt goedgekeurd.
  2. De verwerving vertegenwoordigt een waarde van 16.900 euro, maar wordt gratis aan de stad afgestaan.
  3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek, Heilig Hartlaan 44 te 9300 Aalst een overeenkomst af te sluiten.
  4. De overgenomen infrastructuur wordt van openbaar nut verklaard.