GR20110526 punt 32: retributie op het gebruik van de bibliotheek

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 10 juli 2001 betreffende het lokaal cultuurbeleid m.b.t. de openbare bibliotheken en de uitvoeringsbesluiten van 11 januari 2002;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 april 2006 houdende goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek;

 

Overwegende dat het opportuun is een volledige herziening van het dienstreglement door te voeren en het op te splitsen in een huishoudelijk reglement of een reglement voor de gebruiker en een retributiereglement wat de opeisbaarheid van de verschuldigde gelden verantwoordt;

 

Overwegende dat het passend is de tarieven opgenomen in het dienstreglement van de bibliotheek van 3 april 2006  te actualiseren en vast te stellen in een retributiereglement;

 

Gelet op het positief advies van het beheersorgaan;

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 5 nee-stemmen

 

 

Artikel 1: Het dienstreglement houdende bepalingen m.b.t. het retributiereglement wordt vanaf 1 juni 2011 opgeheven.

 

Artikel 2: De retributie op het gebruik van de bibliotheek wordt vanaf 1 juni 2011 vastgesteld als volgt:

 

Lidmaatschap

Gratis

Waarborg te betalen door personen zonder woonplaatsvermelding in België op de identiteitskaart of zonder attest van woonplaats uitgereikt door de gemeente

€ 125,00

Duplicaat lenerskaart

€ 2,50

Leengeld

€ 0,00

Telaatgeld

€ 0,50 per dag per boek, strip of niet-boek materiaal, sluitingsdagen niet meegerekend

Kosten aanmaningsbrief

€ 0,75

Kosten bijkomende aangetekende aanmaningsbrief

€ 7,50

Verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging van een nog te verkrijgen werk

Vervangingskosten

 

Verlies, diefstal: forfaitaire toeslag voor niet meer te verkrijgen werk

2x de kosten van het materiaal + verwerkingskosten

Lichte beschadiging

Kosten van de herstelling

Verwerkingskosten (plastificeren)

€ 1,25

Verwerkingskosten (plastificeren + bindwerk)

€ 6,20

CD-doos/DVD-doos

€ 1,50

Boeklabel/barcode of ander label

€ 1,25

CD-boekje beschadigd of verloren

€ 2,50

Reserveren van materialen

€ 0,50

Lenen van materialen uit ander openbare bibliotheken (IBL)

€ 1,20

Lenen van materialen uit andere instellingen

Prijs aangerekend door de instelling

Kopieerkaart (25 eenheden)

€ 2,50

Computerprint zwart/wit

Computerprint kleur

€ 0,10 per pagina

€ 0,50 per pagina

 

Artikel 3: De retributie is verschuldigd door de lener van het materiaal.

 

 

Artikel 4: De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen. 

 

 

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de provinciegouverneur.