GR20110526 punt 31: retributie op de verkoop van een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - Invoering

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de kennisneming van de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de gemeenteraad in zitting van heden waarbij het voorstel gedaan wordt om een uitgedrukt exemplaar te koop aan te bieden aan natuurlijke en rechtspersonen tegen de prijs van € 25;

 

Overwegende dat deze kostprijs gerechtvaardigd is, gezien de kostprijs van de gesofistikeerde hardware die vandaag door onze stadsdiensten gebruikt wordt;

 

Overwegende dat het de bedoeling is iedereen de mogelijkheid te bieden om zo goedkoop mogelijk, rekening houdend met het voorgaande, een uitgedrukt exemplaar te koop aan te bieden zodat de inwoners steeds kunnen terugvallen op de beleidsvisie m.b.t. ruimtelijke ontwikkeling in onze stad;

 

Overwegende dat het niet onbelangrijk is dat natuurlijke en rechtspersonen zowel op informatief, richtinggevend als op bindend vlak in kennis gesteld worden van deze beleidsvisie;

 

Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gratis te raadplegen is op de website van de stad en ter inzage ligt in de bibliotheek;

 

Overwegende dat het passend is een retributie op de verkoop van een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in te voeren opdat de verkoop van een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan tot een minimum beperkt zou blijven;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen

 

 

Artikel 1: Er wordt vanaf 1 juni 2011 een retributie gevestigd op het afleveren van een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

 

Artikel 2: De retributie op het afleveren van een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bedraagt € 25;

 

Artikel 3: De retributie is verschuldigd:

  • door natuurlijke personen en rechtspersonen die een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bekomen hebben aan de balie van de bevoegde dienst
  • op het ogenblik bij de afhaling van het uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

 

Artikel 4: Worden van de retributie vrijgesteld:

  • de gerechtelijke overheden, de openbare besturen, de instellingen van openbaar nut
  • de onvermogende personen die deze behoeftigheid doen blijken uit een overtuigend bewijsstuk
  • de intercommunale verenigingen
  • een exemplaar dat in uitvoering van een wet, decreet of besluit door het gemeentebestuur dienen te worden afgeleverd
  • de leden van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraadsleden in de hoedanigheid van de uitoefening van hun ambt en de leden van de Ninoofse adviesraden.

 

Artikel 5: De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen. 

 

 

Artikel 6: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de provinciegouverneur.