GR20110526 punt 29: Intergem - Kapitaaloperatie 2011 - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de gemeente/stad voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Intergem d.d. 24 februari 2011 tot een dubbele kapitaaloperatie (kapitaalvermindering/kapitaalverhoging);

 

Overwegende dat het de bedoeling is om de kapitaalstructuur van Intergem te optimaliseren, waardoor de openbare besturen op termijn een hogere financiële vergoeding bekomen;

 

Overwegende dat de privé-aandeelhouder, die momenteel 30 % van de aandelen bezit, een gedeelte van haar kapitaal in de distributienetbeheerders wenst terug te nemen en dat om deze reden als eerste luik binnen Intergem werd beslist tot een kapitaalvermindering ten bedrage van 118.860.697,62 euro (waarvan voor de openbare besturen 83.202.525,23 euro, zijnde 50.189.782,91 euro in de activiteit elektriciteit en 33.012.742,32 euro in de activiteit gas);

 

Overwegende dat als tweede luik door de Raad van Bestuur beslist werd vermelde bedragen van de openbare sector in het energiedistributienetbeheer te behouden, dit via een kapitaalverhoging in hoofde van de openbare besturen, vertegenwoordigd door aandelen F (met stemrecht) en aandelen E" (zonder stemrecht);

 

Overwegende dat de middelen voor de kapitaalverhoging met aandelen F en E" door de openbare besturen uitsluitend voortkomen uit de kapitaalvermindering van hun aandeel met terug­betaling op aandelen A, en dat er in principe geen kapitaalinjectie nodig is, tenzij extra ingeschreven wordt in de tweede ronde;

 

Gelet op de koninklijke besluiten d.d. 2 september 2008 met betrekking tot de meerjarentarieven elektriciteit en aardgas waarin voor de toekenning van de billijke vergoeding aan de distributienetbeheerders wordt uitgegaan van een optimale financieringsverhouding naarge­lang het eigen vermogen al dan niet boven de drempel van één derde ten opzichte van de Geïnvesteerde Kapitalen (GIK) (hoofdzakelijk bestaande uit de RAB: Regulated Asset Base) uitkomt en dat aldus de indeling van het kapitaal resulteert in twee 'regulatoire schijven';

 

Gelet op de eerste 'regulatoire schijf' (? 1/3 RAB), waarvoor een vergoeding wordt toegekend die met de huidige gegevens neerkomt

-                      in de activiteit elektriciteit: op 7,46 % (realiteit 2009 gevalideerd door CREG) en 6,85 % (inschatting realiteit 2010) en

-                      in de activiteit gas: op 8,30 % (realiteit 2009 gevalideerd door CREG) en 7,69 % (inschatting realiteit 2010);

 

Gelet op de tweede 'regulatoire schijf' (> 1/3 RAB) waarvoor een vergoeding van 'OLO10j+ 70 basispunten' wordt toegekend die met de huidige gegevens, zowel voor de activiteit elektriciteit als gas, neerkomt op 4,64 % (realiteit 2009 gevalideerd door CREG) en 4,14 % (inschatting realiteit 2010) (deze vergoeding is via de OLO-parameter gekoppeld aan de evolutie van het algemene rente­peil);

 

Overwegende dat uit het strategisch plan inzake distributienetbeheer op lange termijn blijkt dat er tussen 2010 en 2018 een gestage groei van investeringen zal zijn, waardoor de RAB van Intergem in de komende jaren evenredig zal stijgen, met overeenstemmende evolutie van de billijke vergoeding;

 

Overwegende dat de overblijvende aandelen A zich situeren in de eerste regulatoire schijf en dat de nieuw te creëren aandelen F en E" in functie van voornoemde drempel t.a.v. de RAB op termijn zullen evolueren naar de eerste regulatoire schijf;

 

Overwegende dat, ingeval van evenredige onderschrijving van de aandelen F en aandelen E", de onderlinge kapitaalverhouding tussen de openbare deelnemers behouden wordt;

 

Overwegende dat Electrabel nv bereid is om af te zien van het recht om deel te nemen aan eventuele toekomstige kapitaalverhogingen, voor zover het eigen vermogen van Intergem niet daalt onder de 33%;

 

Overwegende dat de dubbele kapitaalbeweging reeds vanaf midden 2011 resulteert in een verhoogd rendement in hoofde van de openbare besturen door de stijging van hun proportioneel aandeel in de eerste (gunstige) regulatoire schijf;

 

Overwegende dat het voordeel over de periode 2011-2018 voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders geschat wordt op ruim 37 miljoen euro extra billijke vergoeding, bij volledige uitrol van het project "Slimme Meters", en dat bijgevolg ook voor Ninove hier een financieel voordeel aan verbonden is;

 

Overwegende dat het louter reduceren van het kapitaal momenteel niet aangewezen is om te vermijden dat het eigen vermogen op termijn onder de drempel van één derde van de RAB zou duiken zodat er in de komende jaren meerdere kapitaalverhogingen zouden moeten worden doorgevoerd;

 

Overwegende dat het aan te bevelen is dat de openbare besturen voldoende buffer aanhouden waardoor het mogelijk is om bij de voorziene uittreding van Electrabel nv (einde 2014 voor de activiteit gas ex-IGAO-gemeenten, september 2018 voor de activiteit elektriciteit en de activiteit gas voor de overige gemeenten) het eventueel vrijgekomen kapitaal over te nemen;

 

Overwegende dat de documentatie van de voorgestelde kapitaaloperatie per brief van 3 maart 2011 aan de stad overgemaakt is, o.a. met melding van de concrete bedragen van de gemeente;

 

Overwegende dat deze kapitaaloperatie ook verwerkt is in een ontwerp van statutenwijziging dat bij de deelnemers van Intergem voorligt als eerste agendapunt van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, die op 23 juni 2011 zal worden bijeen­geroepen en dat de kapitaaloperatie pas kan geschieden onder voorbehoud van de goedkeuring van deze statutenwijziging;

 

Overwegende dat het stemrecht van Electrabel op de algemene vergadering als gevolg van de optimalisering van de kapitaalstructuur maximaal beperkt wordt tot 25%+ 1 aandeel;

 

Overwegende dat de kapitaalverhoging aangeboden wordt in twee rondes, nl. een eerste ronde waarbij kan ingetekend worden met een maximaal bedrag dat bepaald is a rato van het huidig aandeel van de stad/gemeente in het aandelenpakket A toekomend aan de openbare sector binnen Intergem, en een tweede ronde waarbij kan ingetekend worden op een bijkomend bedrag, indien niet alle openbare besturen zouden intekenen op het hen toekomend deel uit de eerste ronde en voor zover het eigen deel uit de eerste ronde volledig werd opgenomen, en dat in deze tweede ronde de toekenning zal gebeuren a rato van de opgegeven bedragen en dat bij overintekening zal worden overgegaan tot een proportionele reductie in functie van de door de geïnteresseerden opgegeven bedra­gen, bij voorrang toe te kennen aan de aandelen F;

 

Overwegende dat de kapitaaloperatie beschouwd wordt per distributie­netbeheerder en slechts kan doorgaan voor Intergem indien de voorgestelde kapitaalverhoging ten belope van 90 % van het aandeel toekomend aan de openbare sector wordt onderschreven;

 

Overwegende dat voorzien is dat de dubbele kapitaalbeweging zich zal realiseren op 30 juni 2011, maar dat het overmaken van de raadsbesluiten aan het secretariaat van Intergem wordt verwacht uiterlijk 15 juni 2011, in het kader van de finale verwerking van de eventuele tweede inschrijvingsronde;

 

Overwegende dat alle bepalingen en principes van het dossier één onverbrekelijk en ondeelbaar geheel vormen;

 

Overwegende dat deze kapitaaloperatie geen effect heeft op de gemeentebegroting, omdat niet ingeschreven wordt in de tweede ronde op de niet opgenomen bedragen van de andere openbare besturen;

 

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

 

BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen

 

Artikel 1

De voorgestelde kapitaaloperatie van de opdrachthoudende vereniging Intergem, geformuleerd per brief aan de stad/gemeente d.d. 3 maart 2011, wordt goedgekeurd en de stad Ninove schrijft in: nl.:

- 2.732.431,40 euro voor de eerste ronde, activiteit elektriciteit (vertegen­woordigd door aandelen Fe)

- 1.477.266,31 euro voor de eerste ronde, activiteit gas (vertegenwoordigd door aandelen Fg)

- 270.532,14 euro voor de eerste ronde, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door aandelen E"e)

- 125.841,73 euro voor de eerste ronde, activiteit gas (vertegenwoordigd door aandelen E"g)

 

Artikel 2

Aan de tweede ronde wordt niet deelgenomen en er wordt geen som gestort vóór 30 juni 2011 op het rekeningnummer BE 61-0910-1699-3217 van Intergem.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.