GR20110526 punt 28: Fingem - Herinvestering van de meerwaarde Telenet - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Overwegende dat alle vennoten van de financieringsintercommunale Fingem zijn ingegaan op het aanbod om de aandelen Telenet van de hand te doen;

 

Overwegende dat de financieringsvereniging Fingem belast is geworden met de financiële opvolging van deze louter financiële participatie (exclusief 2 x 3 gouden aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn), en op dit beheer zeer grote meerwaarden heeft gerealiseerd;

 

Gelet op de statuten van Fingem;

 

Overwegende dat de huidige kapitaalbeweging van de distributienetbeheerder Intergem, waarbij de privéaandeelhouder Electrabel een gedeelte van haar kapitaal terugneemt, past in het scenario dat de Vlaamse decreetgever heeft uitgestippeld;

 

Overwegende dat de gemeenten in de nabije toekomst zullen moeten voorzien in een uitkoopbod van Electrabel;

 

Overwegende dat de uittrede van Electrabel uit het aandeelhouderschap van Intergem voorzien is uiterlijk tegen september 2018 en dat de overname van de aandelen Electrabel in de distributienetbeheerder Intergem, na de vermelde kapitaalbewegingen, voor onze regio neerkomt op een nog te financieren saldo van 73.149.563,54 euro;

 

Overwegende dat de financiële gevolgen hiervan best worden opgevangen;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van Fingem van 4 april 2011 de sterke aanbeveling heeft geformuleerd om de algehele inhouding van de Telenet-middelen goed te keuren en de voorgestelde beleggingsopportuniteit te onderschrijven;

 

Gelet op de brief met bijlagen van Fingem van 18 april 2011 met betrekking tot het herinvesteringsvoorstel van de meerwaarde van Telenet;

 

BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 3 onthoudingen

 

Artikel 1

 

Met het oog op 2018, zijn goedkeuring te hechten aan de sterke aanbeveling van de raad van bestuur van Fingem en mandaat te geven om voor rekening van de stad Ninove de gerealiseerde en uitkeerbare meerwaarde op de verkoop van Telenet-aandelen, zijnde 492.836,16 euro te herinvesteren in het aandeel Elia, tegen een maximumkoers van 26,60 euro per aandeel, na dividenduitkering van mei 2011.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing voor te leggen aan de toezichthoudende overheid, en er kennis van te geven aan het secretariaat van Intermixt, c/o Fingem, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.