GR20110526 punt 24: autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - Verlenen van een buitengewone toelage voor investeringen in eigen activa

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op het raadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove, gewijzigd bij de beslissingen van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 en van 18 juni 2009;

 

Gelet op de brief van 30 maart 2011 van dhr. Martin Denayer, algemeen directeur van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf;

 

Overwegende dat het AGB dienstenbedrijf Ninove wenst over te gaan tot de aankoop van een tractor in het kader van gladheidbestrijding, een freesmachine, een dieplader voor asfaltfrees, een extra wagen voor werftoezichters, een extra wagen voor platform groen, een aanhangwagen voor vervoer van grasmachines en dergelijke, vijf wagens in vervanging van huidig rollend materiaal, de vervanging van het kraantje voor de begraafplaatsen, de vervanging van allerlei machines en klein materiaal en de aankoop van een extra lichte bestelwagen voor de mobiele ploeg ( poetsdienst );

               

Overwegende dat voor de dekking van deze uitgave € 500.000 kredieten voorzien werden in het budget 2011 buitengewone dienst op artikel 421/512-51, investeringen in kapitaal aan privéondernemingen;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen kan gemachtigd worden tot het betaalbaar stellen van de subsidie op basis van in te dienen facturen;

 

BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 2 onthoudingen

 

1. De toekenning van een buitengewone toelage van € 500.000 BTW inclusief aan het AGB dienstenbedrijf Ninove voor investeringen in activa eigen aan het bedrijf wordt goedgekeurd.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het betaalbaar stellen van de subsidie op basis van in te dienen facturen.