GR20110526 punt 23: autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - Goedkeuring jaarrekening 2010 - Kwijting aan de bestuurders

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op artikel 243 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en deze uiterlijk op 31 mei ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;

 

Gelet op artikel 252§2 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de goedgekeurde jaarrekening wordt doorgestuurd naar de Vlaamse regeringscommissaris, de gouverneur van Oost-Vlaanderen;

 

Gelet op de door de raad van bestuur op 22 maart 2011 vastgestelde jaarrekening, toegevoegd aan het dossier;

 

Gelet op het boekhoudkundig resultaat 2010;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 2 onthoudingen 

  1. De jaarrekening 2010 van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove, vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove op 22 maart 2011, wordt goedgekeurd.
  2. Aan de raad van bestuur en het college van Commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove wordt kwijting verleend.