GR20110526 punt 22: stedelijk sportcentrum - Sporthal - Renovatie kleedkamers, inkomhal en uitbreiding sporthal - Perceel 1 - Algemene bouwwerken - Goedkeuring verrekening nr. 1, leemten in bestek ontwerper

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 november 2010 waarbij het perceel 1, algemene bouwwerken, werd gegund aan de laagste regelmatige bieder, de N.V. Wijckaert, Ottergemsesteenweg 415, 9000 Gent, voor een bedrag van 1.015.280,30 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat voornoemde opdracht aan de aannemer werd betekend bij aangetekende brief van 17 november 2010;

 

Gelet op de aangetekende brief van 3 december 2010 van de firma Wijckaert waarbij zij aan de stad meldt dat het gunningsbedrag niet correct werd bepaald en om rechtzetting hiervan vraagt voor de aanvang van de werken;

 

Overwegende dat de ontwerper, het architectenbureau Fonteyn & Co, in zijn aanbestedingsverslag van 30 juni 2010, op basis waarvan het college van burgemeester en schepenen de opdracht gunde, sommige door de aannemer gemelde leemten in de samenvattende opmetingsstaat, niet heeft aanvaard;

 

Overwegende dat de aannemer van oordeel is dat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;

 

Gelet op de aangetekende brief van 16 december 2010 waarbij de stad voornoemde opmerkingen aan de ontwerper heeft meegedeeld en hem tevens werd gevraagd om binnen de tien dagen zijn visie hierover kenbaar te maken;

 

Gelet op het verslag van 28 januari 2011 waarbij het architectenbureau Fonteyn het merendeel van de door de aannemer gemelde leemten dan toch aanvaardt;

 

Overwegende dat deze leemten geen deel uitmaken van het gunningsbedrag zodat ze bijkomend zullen dienen te worden goedgekeurd;

 

Overwegende dat ze werden opgenomen in een voorstel van verrekening nr. 1, waarvan de meerprijs ten opzichte van het gunningsbedrag wordt geraamd op 134.660 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2011 waarbij werd beslist om voornoemde verrekening aan de gemeenteraad voor te leggen om reden dat het bedrag van deze verrekening het gunningsbedrag met meer dan 10% overschrijdt;

 

Overwegende dat over de post "hulpstukken riolering" geen overeenkomst is tussen aannemer en architect in die zin dat de aannemer beweert dat in het bestek nergens staat dat hulpstukken moeten inbegrepen zijn in de prijs/meter en dat in de bij het bestek horende meting duidelijk staat dat hulpstukken apart per stuk worden gemeten zodat het een leemte betreft;

 

Overwegende dat deze post wordt geraamd op 3.679,61 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat deze post niet aan de verrekening nr. 1 werd toegevoegd en nog verder met de aannemer en ontwerper zal worden besproken op de werfvergadering;

 

Overwegende dat ter dekking van de aan dit perceel verbonden uitgave 1.120.000 EUR wordt voorzien bij de budgetwijziging over het dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 764/723-60 en dat bijkomende kredieten zullen worden voorzien bij de budgetwijziging over het dienstjaar 2011 onder vorige jaren;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De verrekening nr. 1, geraamd op 134.660 EUR, BTW inclusief, omvattende diverse leemten in het bestek van de renovatie van de sporthal, wordt goedgekeurd.