GR20110526 punt 2: onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een overleden gemeenteraadslid

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3, 11, 13 en 15;

 

Gelet op het overlijden van gemeenteraadslid André Stevens;

 

Overwegende dat de heer W. Wachtelaer de eerste opvolger is die geïnstalleerd kan worden;

 

Gelet op de brief van 11 mei 2011 van de heer Wim Wachtelaer waarin hij meedeelt dat hij het mandaat van gemeenteraadslid opneemt;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de heer Wachtelaer moet onderzoeken;

 

Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 11 van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat door de heer Wim Wachtelaer de volgende documenten werden voorgelegd:

-          een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister;

-          een bewijs van goed zedelijk gedrag;

-          een verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 11 van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

 

Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden ingediend;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-          aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 27

-          aantal ja-stemmen: 27

-          aantal nee-stemmen: /

-          aantal onthoudingen: /

 

BESLUIT:

 

Artikel 1. De geloofsbrieven van de heer Wim Wachtelaer als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.

 

Artikel 2. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.