GR20110526 punt 19: personeel - Contractueel personeel tijdens vakantieperiodes

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2005 inzake de tewerkstelling van contractueel personeel tijdens de vakantieperiodes;

 

Overwegende dat de mogelijkheden voorzien in voornoemd gemeenteraadsbesluit niet meer in overeenstemming zijn met de huidige behoeften;

 

Overwegende dat het stadsbestuur tijdens de paas- en zomervakantie een speelpleinwerking organiseert waarvoor beroep gedaan wordt op jobstudenten en monitoren;

 

Overwegende dat het initiatief buitenschoolse opvang sinds juni 2008 over een nieuwbouw beschikt en dat de capaciteit werd opgetrokken tot 106 kindjes;

 

Overwegende dat Kind en Gezin bepaalde normen oplegt, zoals o.a. 1 gediplomeerde begeleider per 14 kindjes;

 

Overwegende dat de capaciteit van het vaste team (6,25 VE) moet aangevuld worden in functie van het aantal ingeschreven kindjes;

 

Overwegende dat het IBO dagelijks 12u15' open is;

 

Overwegende dat bij een volledige bezetting een begeleiding van 12,7 VE per dag noodzakelijk is;

 

Overwegende dat ook de sportdienst een beroep doet op contractueel personeel voor de sportkampen, kleuterkampen en grote sportmanifestaties;

 

Overwegende dat zowel de diensten sport als jeugd aan nieuwe initiatieven denken;

 

Overwegende dat voor de dienst toerisme tijdens de maanden juli en augustus jobstudenten noodzakelijk zijn om de middag en weekendpermanentie te verzekeren;

 

Overwegende dat de dienst sociale zaken in de zomervakantie een jaarlijks 'taalspeelbad' voor anderstalige kinderen wenst te organiseren in samenwerking met het OCMW en de dienst jeugd;

 

Overwegende dat hiervoor minstens twee monitoren gedurende twee weken moeten worden aangesteld of 160 uren begeleiding nodig is;

 

Overwegende dat het aantal uren dat een beroep kan gedaan worden op jobstudenten en monitoren, hun taken en de selectiecriteria dienen vastgesteld te worden;

 

Overwegende dat de uitgaven voor deze tijdelijke personeelsleden kunnen geraamd worden op 118.500 euro;

 

Overwegende dat de uitgaven voor de reeds bestaande projecten voor 2011 in het budget 2011 werden voorzien;

 

Overwegende dat de kredieten voor de uitbetaling van deze jobstudenten en monitoren moeten aangepast worden met een verhoging van 52.000 euro via budgetwijziging;

 

Overwegende dat op het vakbondsoverleg van 21 maart 2011 door de vakbonden gevraagd werd om alle zaken met betrekking tot monitoren en jobstudenten uit de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel te verwijderen  en in een apart besluit te regelen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De tewerkstelling van tijdelijk contractueel personeel, in het statuut van jobstudent of monitor tijdens vakantieperiodes of bij de organisatie van bepaalde jeugd- of sportinitiatieven, wordt goedgekeurd als volgt:

 

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang

 

Voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang worden voor elke schoolvakantie 7,2 VE jobstudenten en/of monitoren voorzien.

Toelatingsvoorwaarden:

-         minstens 18 jaar zijn

-         bereid zijn te werken in een wisselend uurrooster tussen 6 u 45 en 19 u ;

-         bewijs van goed gedrag en zeden (model 2 – maximaal drie maanden oud) ;

-         goed Nederlands spreken.

 

De kandidaten beschikken bij voorkeur over een van de kwalificatiebewijzen zoals bepaald in bijlage IV van de rechtspositieregeling van het stadspersoneel.

 

Taakomschrijving:

Het begeleiden van 2,5 tot 12-jarigen tijdens vakantieperiodes zodat deze kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen en veilig opgevangen zijn.

 

De jobstudenten en/of monitoren aangeworven in het kader van de buitenschoolse kinderopvang ontvangen een bezoldiging vastgesteld op basis van salarisschaal D voor houders van een diploma dat in aanmerking komt voor een niveau D, ofwel salarisschaal C1 voor houders van een diploma dat minstens toegang geeft tot niveau C.

 

Speelpleinwerking

 

Er wordt speelpleinwerking georganiseerd tijdens de paasvakantie en de zomervakantie.

Behoeften tijdens de paasvakantie: 1 voltijds equivalent hoofdmonitor + 5 voltijds equivalenten monitoren,  tijdens de zomervakantie: 1 voltijds equivalent hoofdmonitor per maand + 7 voltijds equivalenten monitoren.

Er worden 8 uren per dag gepresteerd. De speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie omvat dus 440 uren prestatie door hoofdmonitoren en  2920 uren prestatie door monitoren.

 

Voor de ondersteuning van de buitenspeeldag rekenen we op 15 uur.

In het kader van een mobiele speelpleinwerking worden 480 uren ondersteuning door jobstudenten en monitoren voorzien.

 

Toelatingsvoorwaarden:

Hoofdmonitor:

-         minstens 18 jaar zijn op datum indiensttreding

-         in het bezit zijn van een attest "hoofdanimator in het jeugdwerk" of een sociaal en/of pedagogische studie volgen of minimum 1 jaar ervaring hebben in de coördinatie bij  het begeleiden van kinderen van de beoogde doelgroep van de speelpleinwerking (6j tot 14j).

 

Monitor:

-         minstens 17 jaar zijn op datum indiensttreding

-         in het bezit zijn van een attest "animator in het jeugdwerk" of sociaal en/of pedagogische studie volgen of minimum 1 jaar ervaring hebben in het begeleiden van kinderen

 

Taakomschrijving:

Hoofdmonitor:

Verzorgen van de dagelijkse coördinatie op het speelplein. Het praktisch uitwerken van de organisatie van de activiteiten, instaan voor het dagdagelijkse beheer op het speelplein. Het onderhouden van contacten met de ouders. Het onderhouden van contacten met de jeugddienst en rapporteren aan de jeugdconsulent en buurtwerker.

Monitor:

Uitvoeren van de dagelijkse activiteiten op het speelplein, in overleg met collega's en de hoofdmonitor. Mee instaan voor het dagdagelijkse beheer op het speelplein. Het rapporteren aan de hoofdmonitor.

 

De jobstudenten en/of monitoren aangesteld in de functie van hoofdmonitor in het kader van de speelpleinwerking worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 10 van de salarisschaal C1.

De jobstudenten en/of monitoren aangesteld in de functie van monitor in het kader van de speelpleinwerking worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van de salarisschaal E1.

 

Sportdienst

 

Voor grote sportorganisaties, de omnisportkampen en de schoolsporten zullen voor de sportdienst, een aantal sportbegeleiders (monitoren) worden aangeworven, met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

De sportdienst richt ongeveer 1950 jaaruren sportinitiatie en sportkampen in.

 

In het kader van de sport-voor-allen activiteiten, schoolsporten, ..  wordt één monitor voorzien voor de nodige uren.

Voor kleuterkampen  worden 7 monitoren voorzien, waarvan 6 effectief worden aangesteld en één monitor als reserve wordt aangeduid.

Voor zwem- en omnisportkampen worden er 4 monitoren voorzien, waarvan er 3 effectief worden aangesteld, en één monitor als reserve wordt aangeduid.

De sportkampen voor mensen met een beperking vragen een intensievere begeleiding:

3 monitoren voor 10 personen, 5 monitoren voor 20 personen.

 

In het kader van buurtsport, in samenwerking met de jeugddienst, wordt de mogelijkheid geboden om per 4 uren tot 3 monitoren aan te stellen.

 

Toelatingsvoorwaarden:

-         lichamelijk geschikt zijn

-         van goed zedelijk gedrag zijn

-         minstens 17 jaar zijn

-         houder zijn van een diploma of één van volgende diploma's of student zijn in één van de volgende studierichtingen :

- master lichamelijke opvoeding

- bachelor lichamelijke opvoeding

- student sporthumaniora

- pedagogisch diploma – initiële lerarenopleiding kleuteronderwijs

-       ofwel voor sportspecifieke kampen in het bezit zijn van een sportspecifiek diploma afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool

Bij tekort aan kandidaten die voldoen aan de voormelde diplomavereisten komen lesgevers bij een sportclub erkend door de stad Ninove in aanmerking. Drie jaar ervaring is dan vereist.

 

Taakomschrijving:

Initiatie geven van verschillende sporten aan de deelnemers van diverse sportkampen, teneinde een aanbod van sportmogelijkheden te creëren op elk niveau.

De job houdt zowel sportonderricht als toezicht in.

 

De jobstudenten en/of monitoren aangeworven voor het geven van sportonderricht ontvangen een uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 10 van de salarisschaal C1.

De jonstudenten en/of monitoren aangeworven voor het houden van toezicht in het kader van de sportkampen ontvangen een uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van de salarisschaal E1.

 

Toerisme

 

Zowel voor de maand juli als voor de maand augustus zullen 2 halftijdse (19 u per week) jobstudenten worden aangeworven.

 

Toelatingsvoorwaarden: minstens 17 jaar zijn op datum indiensttreding

Taakomschrijving:

-          staan in voor de dienstverzekering van de dienst door gericht informatie te verstrekken aan specifieke doelgroepen, het onderhouden van contacten met toeristische partners (horeca, andere toerismediensten), het verzorgen van een efficiënte dienstverlening

-          briefwisseling

-          telefonisch onthaal

-          onthaal aan de balie

-          bijwonen vergaderingen

-          administratieve ondersteuning van verschillende projecten

-          courante administratieve taken

-          de dienstverzekering zal ook in weekends dienen te gebeuren

 

De jobstudenten en/of  monitoren aangeworven voor de dienst toerisme worden vergoed op basis van salarisschaal D1.

 

Taalspeelbad

 

Gedurende twee weken in de zomervakantie zullen twee monitoren worden aangesteld voor de begeleiding van het 'taalspeelbad'. In de voormiddag worden er activiteiten georganiseerd in de taalspeelbad-klasjes en in de namiddag sluiten de kinderen aan bij de speelpleinwerking van de jeugddienst, waar de kinderen door de monitoren van het taalspeelbad begeleid worden.

Er worden 8 uren per dag gepresteerd.

 

Toelatingsvoorwaarden:

-          minstens 18 jaar zijn op datum indiensttreding

-          een pedagogische studie volgen of minimum 1 jaar ervaring hebben in het pedagogisch begeleiden van kinderen

 

Taakomschrijving:

-          met een brede waaier aan speelse activiteiten en oefeningen dienen de monitoren de Nederlandse taalvaardigheid van anderstalige kinderen te verhogen. De monitor dient hiervoor voor een zeker deskundigheid te beschikken, zodat de kinderen intensief begeleid kunnen worden. Aandacht voor integratie in onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid is nodig. De doelstellingen worden bereikt via een aanbod van spel, sport, muziek, knutselactiviteiten, uitstappen,….

-          verzorgen van de dagelijkse coördinatie van het taalspeelbad

-          uitwerken van activiteiten en taallessen, zich verdiepen in de taalproblematiek

-          onderhouden van contacten met de ouders

-          het onderhouden van contacten met de dienst sociale zaken en de jeugddienst en rapporteren aan de coördinator sociale zaken en de jeugdconsulent

 

Vergoeding:

 

De jobstudenten en/of monitoren aangesteld in het kader van het taalspeelbad worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 10 van de salarisschaal C1.

 

2. Alle jobstudenten en/of monitoren zijn op het einde van hun tewerkstelling onderworpen aan een evaluatie die bestaat uit een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat resulteert in een gunstig of ongunstig evaluatieresultaat. Enkel een gunstig evaluatieresultaat kan aanleiding geven tot een nieuwe overeenkomst als jobstudent.

 

3. De nodige budgetten zullen worden voorzien.

 

4. Artikel 95 van de rechtspositieregeling wordt opgeheven

    Artikel 166 van de rechtspositieregeling vanaf het eerste streepje tot en met het zevende streepje wordt opgeheven.

 

5. De salarisschalen zijn aan 100% en gekoppeld aan het spilindexcijfer 138.01