GR20110526 punt 17: goedkeuring verantwoordingsnota 2010 van het jeugdbeleidsplan 2008-2010

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid;

 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten van bovengenoemd decreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2008-2010;

 

Gelet op het positief advies van de algemene jeugdraad van 29 april 2011 met opmerkingen;

 

Overwegende dat het college en burgemeester en schepenen een antwoord dient te formuleren op het advies van de jeugdraad en dit ten gepaste tijde zal doen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De verantwoordingsnota 2010 van het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 wordt goedgekeurd