GR20110526 punt 15: strategisch project OCMW-site - indiening voor de derde projectoproep strategische projecten in uitvoering van het RSV - Kennisneming

DE RAAD

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 januari 2011, waarin de inrichting van de Ocmw-site als strategisch project werd opgenomen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2010 waarbij de firma Idea Consult, Kunstlaan 1-2 bus 16, 1210 Brussel bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd aangesteld voor de opmaak van een strategisch plan van aanpak voor de voormalige OCMW-site en aanpalende eigendommen tussen de Graanmarkt, de Dender, de Burchtstraat en de Oude Kaaistraat voor een bedrag van 5.250 EUR excl. BTW;

 

Gelet op de studie door Idea Consult "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove", die op 15 maart 2011 aan de stad werd bezorgd;

 

Gelet op de derde oproep "strategische projecten 2010-2011" tot 1 april 2011 voor projecten die in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bijdragen tot de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, waardoor de professionele coördinatie kan gesubsidieerd worden voor 80% van de gemaakte kosten tot maximum 100.000 EUR per jaar gedurende 3 jaar;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2011 om Idea Consult te belasten met aanvullende diensten voor de prijs van 2.625 EUR excl. BTW om de procesfase zoals in de offerte van Idea Consult vooropgesteld, te verdiepen, en de haalbaarheidsfase zoals in het rapport "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove" vooropgesteld, verder uit te werken;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2011 om het strategisch project OCMW-site in te dienen voor de derde projectoproep strategische projecten in uitvoering van het RSV;

 

Overwegende dat indien de stad geselecteerd wordt, de stad voldoende kredieten zal voorzien bij budgetwijziging in de begroting 2011 en in de begrotingen van 2012 en 2013 om het eigen aandeel van 20% van de projectkost te financieren;

 

Gelet op het feit dat de studie "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove" op 27 april 2011 werd voorgesteld aan de verenigde gemeenteraadscommissies, de leden van de OCMW-raad en de voorzitters van de gecoro en de erfgoedraad;

 

Overwegende dat de studie "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove" o.a. de opmaak van een masterplan  en de aanstelling van een procescoordinator voorstelt;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

  1. kennis te nemen van het strategisch project OCMW-site dat door het college van burgemeester en schepenen ingediend werd bij de derde projectoproep strategische projecten in uitvoering van het RSV.
  2. akkoord te gaan met het principe om een masterplan te laten opmaken voor het gebied zoals voorgesteld in de studie "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove" van Idea Consult.
  3. akkoord te gaan met het principe om een procescoordinator aan te stellen voor de ontwikkeling van de OCMW-site zoals voorgesteld in de studie "Ontwikkelingsstrategie OCMW-site Ninove" van Idea Consult.