GR20110526 punt 14: kennisname van de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de bepalingen van het de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de gemeenteraad tijdens de zitting van 13 januari 2011;

 

Gelet op de goedkeuring van 14 april 2011 van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Ninove met in acht name van de geciteerde overwegingen;

 

Overwegende dat de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Ninove op woensdag 4 mei 2011 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeenteraad kennis neemt van deze goedkeuring en publicatie;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de bevolking het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan raadplegen en dat het daarom raadpleegbaar zal zijn op de website van de stad en in de bibliotheek en te koop zal gesteld worden voor de retributieprijs van 25 euro;

 

BESLUIT:

 

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ninove.