GR20110526 punt 13: Fingem - Jaarvergadering - Donderdag 23 juni 2011 - Akteneming agenda - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Overwegende dat de stad bij mail van 5 mei 2011 werd opgeroepen deel te nemen aan de jaarvergadering van Fingem op 23 juni 2011 te Aalst, in "Salons Carlton", Zonnestraat 32;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de jaarvergadering met volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2010

2. Jaarrekening per 31 december 2010 – voorstel tot resultaatverwerking

3. Verslag van de commissaris

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

5. Verslag van het toezichtcomité met betrekking tot de vereniging in deelneming

6. Statutaire benoemingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de jaarvergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de jaarvergadering van de intercommunale;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen

 

1. Neemt akte van de agenda van de jaarvergadering van Fingem.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de jaarvergadering van Fingem op 23 juni 2011 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het secretariaat van Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.