GR20110526 punt 10: algemene vergadering intercommunale Westlede op 8 juni 2011 - Akteneming agenda - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de Intercommunale Westlede ;

 

Gelet op de uitnodiging dd. 14 april 2011 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Westlede op 8 juni 2011 om 19.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda :

  1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 8 december 2010
  2. Goedkeuring balans- en resultatenrekening 2010
  3. Verslag van de commissaris-revisor
  4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
  5. Werkingsverslag 2010
  6. Toetreding gemeente Maarkedal
  7. Varia;

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Neemt akte van de agenda van de algemene vergadering van 8 juni 2011.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Westlede op 8 juni 2011 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband Westlede.