GR20110428 punt 9: restauratie van de Koepoort - Goedkeuring wijzigingswerken en bijkomende werken

DE RAAD,

 

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij decreet van 19 december 2003 en bij besluit van de Vlaamse regering van 20 september 2002, 23 juni 2006 en 30 april 2009;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1946 tot bescherming van de Koepoort;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2010 waarbij de opdracht voor de restauratie van de Koepoort te Ninove werd gegund aan de laagste regelmatige inschrijver, de B.V.B.A. Aquastra, Dronckaertstraat 484, 8930 Lauwe, tegen de aangepaste prijs van haar offerte, zijnde 242.433,73 EUR + 50.911,08 EUR voor de BTW, in totaal de som van 293.344,81 EUR;

 

Gelet op de beslissing van 14 september 2010 van het afdelingshoofd agentschapbeheer onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid waarbij de definitieve restauratiepremie van het Vlaams gewest werd vastgesteld op 190.732,62 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op de beslissing van 18 november 2010 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij de provinciale bijdrage in de restauratiepremie werd vastgesteld op 63.577,54 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2010 waarbij aan de aannemer bevel werd gegeven de werken aan te vangen op 10 januari 2011 en ze te beëindigen binnen de in het bestek vastgestelde uitvoeringstermijn;

 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de werken is gebleken dat de moer- en kinderbalkconstructie in een zodanig slechte staat verkeert zodat het wenselijk is om ze te vervangen door een nieuwe constructie in plaats van de voorziene polymeer chemische restauratie;

 

Overwegende dat na demontage van de dakkapel en ontmanteling van de torenspitsen is gebleken dat de voorziene dakbedekking in tegelpannen niet uitvoerbaar is gezien de meerdikte van de bekleding en best wordt geopteerd om de dakbedekking te wijzigen in natuurleien;

 

Overwegende dat het bestek voorzag in een zachte gevelreiniging met stoom;

 

Overwegende dat dit niet het juiste procedé bleek te zijn zodat werd overgeschakeld naar een wervelrotatiemethode met water en zand;

 

Gelet op de verrekening nr. 1 voor deze wijzigings- en bijkomende werken, geraamd op:

- vernieuwen balkenlagen:                                                                          +18.941,50 EUR

- polymeer chemische restauratie balken:                                                     - 16.350,81 EUR

- dakbedekking in natuurleien:                                                                     +  6.125,63 EUR

- dakbedekking in tegelpannen:                                                                    -   7.514,75 EUR

- gevelreiniging met wervelrotatiemethode met water en zand:                        +     935,85 EUR

                                                                                                                  +  2.137,42 EUR

BTW 21%                                                                                                           448,86 EUR

                                                                                                                  +  2.586,28 EUR;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in de buitengewone dienst van het budget dienstjaar 2010, onder artikel 773/723-60;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De wijzigings- en bijkomende werken aan de Koepoort, omvattende de vernieuwing van de balkenlagen, de wijziging van de dakbedekking in natuurleien en de bijkomende gevelreiniging, geraamd op een meerprijs van 2.586,28 EUR, BTW inclusief, worden goedgekeurd.