GR20110428 punt 8: onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Doornweg te Ninove - Goedkeuring ontwerpakte

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2009 waarbij de procedure werd ingesteld tot onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Doornweg te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 116w2, aan Intergem voor de bouw van een schakelpost aansluitend op de bestaande gascabine op het aanpalend perceel;

 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door landmeter De Saedeleer Guido op 14 april 2009, waaruit blijkt dat het te verkopen gedeelte een oppervlakte heeft van 1a 21ca;

 

Gelet op het schattingsverslag van 30 januari 2010 van de Ontvanger van de Registratie te Ninove;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 april 2010 waarbij de verkoopprijs werd vastgesteld op 5.450 EUR, te vermeerderen met alle kosten;

 

Gelet op het ontwerp van akte van verkoop, opgemaakt door de notarisassociatie Ingrid Evenepoel en Iris De Brakeleer te Ninove;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.    De onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Doornweg te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 116 w2, met een oppervlakte volgens meting van 1a 21ca, aan Intergem, tegen de prijs van 5.450 EUR, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

 

2.    Het ontwerp van akte van verkoop wordt goedgekeurd.

 

3.    Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de koper een akte te onderschrijven.

 

4.    De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.