GR20110428 punt 4: Intergem - Algemene vergadering - Donderdag 23 juni 2011 - Akteneming agenda en statutenwijziging - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Overwegende dat de stad bij brief van 3 maart 2011 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op 23 juni 2011 in Salons Carlton Zonnestraat 32 te 9300 Aalst;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda :

1. Goedkeuring van de statutenwijziging en bijlage

2. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2010

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

4. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2010

5. Statutaire benoemingen

6. Statutaire mededelingen;

 

Overwegende dat de statutenwijziging samenhangt met een voorstel van kapitaaloperatie;

 

Overwegende dat deze kapitaaloperatie en de hiermee gepaard gaande statutenwijziging als bedoeling hebben de kapitaalstructuur van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, waaronder Intergem, te optimaliseren, waardoor de openbare besturen op termijn een hogere financiële vergoeding bekomen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale ;

 

BESLUIT, met 19 ja-stemmen en 9 nee-stemmen

 

1. Neemt akte van de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde statutenwijziging van de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op 23 juni 2011 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.