GR20110428 punt 2: aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 23 juni 2011

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Gelet op het feit dat de stad bij aangetekende brief van 3 maart 2011 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op 23 juni 2011 om 11.00 uur in Salons Carlton Zonnestraat 32 te 9300 Aalst;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering ;

 

Gelet tevens op het artikel 79 § 2, 3de alinea van genoemd decreet waarin bepaald wordt dat onder meer artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk van toepassing is op bestaande opdrachthoudende verenigingen, en dus ook op Intergem;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2007 waarbij Hans Van Der haegen werd aangesteld als afgevaardigde;

 

Overwegende dat de heer Hans Van Der haegen opnieuw kan aangesteld worden als stadsafgevaardigde;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Stadsafgevaardigde :

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 26

Aantal uitgebrachte stemmen: 26

Aantal stemmen op naam van Hans Van Der haegen: 25

Aantal onthoudingen: 1

 

Overwegende dat Hans Van Der haegen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

BESLUIT:

 

1. De heer Hans Van Der haegen, raadslid, aan te duiden als stadsafgevaardigde om deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op 23 juni 2011.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Intergem (secretariaat), p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.