GR20110428 punt 18: sholengemeenschap Geni - Schoolwerkplan - Wijziging - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 47 en 195 § 4;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid artikel 21, en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn kleuter-, lagere en basisscholen een schoolwerkplan moet maken;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2003 waarbij het schoolwerkplan van de stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen goedgekeurd werd, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 23 november 2006;

 

Overwegende dat het schoolwerkplan volgende minimumbepalingen moet bevatten :

- de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd;

- de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen;

- de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt gerapporteerd;

- de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor de leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn; inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen voor gewoon en/of buitengewoon onderwijs;

- het zorgbeleid;

 

Overwegende dat het huidige schoolwerkplan geactualiseerd moet worden;

 

Gelet op de besprekingen in de schoolteams en de opmerkingen van de directies;

 

Gelet op het protocol van akkoord van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van 13 januari 2011;

 

Gelet op het akkoord met de schoolraden in de overlegvergadering van 7 april 2011;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het bestaande schoolwerkplan wordt opgeheven.

 

2. Het hierbijgevoegde schoolwerkplan van de scholen van de Scholengemeenschap Geni wordt goedgekeurd.