GR20110428 punt 17: stedelijk sportcentrum - Reinigen atletiekpiste + herschilderen belijning - Goedkeuring - Goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden

 

 

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor diensten en concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Overwegende dat de toplaag van de atletiekpiste, aangelegd in 2005, vervuild is en de belijning niet meer optimaal is;

 

Overwegende dat de kostprijs voor de reiniging en het herschilderen van de belijning geraamd wordt op 20.000,00 EUR inclusief BTW;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2011 – buitengewone dienst op art. nr. 764/725-60;

 

Overwegende dat overheidsopdrachten tot 67.000,00 EUR exclusief BTW mogen toegewezen worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingregels;

 

Overwegende dat in het belang van de stadsfinanciën en conform de wettelijke voorschriften meerdere firma's zullen geraadpleegd worden;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

  1. De opdracht voor het reinigen van de atletiekpiste en het herschilderen van de belijning wordt goedgekeurd.
  2. De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure
  3. De voorwaarden vermeld in het bestek worden goedgekeurd.