GR20110428 punt 15: stadssecretaris - Functiebeschrijving - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 115;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden van de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 23 en 51;

 

Gelet op de rechtspositieregeling van de stad Ninove, inzonderheid op artikel 28 en 87;

 

Overwegende dat de functiebeschrijving van de stadssecretaris en de financieel beheerder moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad;

 

Gelet op het ontwerp van functiebeschrijving en competentieprofiel van de functie van stadssecretaris;

 

Gelet op het protocol met de vakorganisaties;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De functiebeschrijving en het competentieprofiel voor de functie van stadssecretaris wordt goedgekeurd.