GR20110428 punt 12: goedkeuring van de tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal beleidsplan

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 januari 2008 houdende goedkeuring van het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013;

 

Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2010 van Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, Jo Van Deurzen, betreffende de tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal beleidsplan;

 

Gelet op het evaluatieformulier tussentijdse evaluatie lokaal sociaal beleidsplan 2008–2013;

 

Overwegende dat deze evaluatie werd besproken in de stuurgroep lokaal sociaal beleid;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal beleidsplan wordt goedgekeurd.