GR20110428 punt 10: kerkfabrieken - Gunstig advies jaarrekening 2010

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de jaarrekeningen van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde over het dienstjaar 2010, ingediend door het centraal kerkbestuur op 25 maart 2011 bij de stad Ninove;

 

Gelet op de jaarrekening van de protestantse kerk Denderleeuw, ingediend door de protestantse kerk op 30 maart 2011 bij de stad Ninove;

 

Overwegende dat de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen beschikt om de jaarrekeningen te adviseren;

 

Overwegende dat de jaarrekeningen samen met het advies nadien ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de provinciegouverneur;

 

Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekeningen heeft uitgevoerd:

 

het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2009 werd correct overgenomen op lijn K 'overschot/tekort exploitatie 2009' en op lijn Y 'overschot/tekort investeringen 2009' van het overzichtsblad van de rekening 2010;

het bedrag vermeld op lijn M 'exploitatietoelage' van het overzichtsblad van de rekening 2010 stemt overeen met de door de stad gestorte exploitatietoelage;

het bedrag vermeld op artikel 3100/3110/3120 'toelage' van de rekening 2010 stemt overeen met de door de stad gestorte investeringstoelage;

het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare gelden;

alle documenten die deel uitmaken van de toelichting (bewijs van kastoestand, interne kredietaanpassingen, investeringsfiches, inventaris, lijst open schulden en vorderingen, staat van het vermogen, de verdeelsleutels, de waarderingsregels) werden toegevoegd aan de rekening 2010;

 

Gelet op de controle van de jaarrekeningen 2010 waar na controle geen verdere opmerkingen zijn;

 

Gelet op het resultaat van de jaarrekeningen 2010 van de kerkfabrieken:

 

Kerkfabriek

lijn N

lijn Z

totaal resultaat

overschot / tekort exploitatie

overschot / tekort investering

rekening 2010

St.Gertrudis Appelterre

28.067,28 €

36.547,01 €

64.614,29 €

St.Amandus Aspelare

9.887,93 €

0,00 €

9.887,93 €

St.Pieter Denderwindeke

29.243,44 €

-4.254,84 €

24.988,60 €

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

15.957,43 €

1.560,00 €

17.517,43 €

St.Petrus Meerbeke

-21.810,07 €

28.321,95 €

6.511,88 €

St.Amandus Nederhasselt

11.087,75 €

658,47 €

11.746,22 €

St-Margriet Neigem

48.129,49 €

-1.157,98 €

46.971,51 €

O.L.V.Hemelvaart Ninove

41.853,87 €

-1.060,32 €

40.793,55 €

St.Theresia Ninove

26.235,05 €

-69,48 €

26.165,57 €

O.L.V.Opdracht Okegem

28.728,18 €

-4.796,68 €

23.931,50 €

St.Amandus Outer

10.757,61 €

-8.525,66 €

2.231,95 €

St.Antonius Outer - Lebeke

14.131,14 €

-13.606,81 €

524,33 €

St.Kristoffel Pollare

45.813,28 €

0,00 €

45.813,28 €

St.Pietersbanden Voorde

6.992,56 €

103.963,95 €

110.956,51 €

Protestantse Kerk Denderleeuw

4.001,40 € 

-1.105,17 €

2.896,23 €

 

Gelet op de opmerkingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bij de jaarrekeningen 2009 van diverse kerkfabrieken in verband met de intresten op patrimoniumrekeningen;

 

Overwegende dat de kerkfabrieken deze opmerkingen pas eind 2010 ontvangen hebben en dus geen overschrijvingen meer konden uitvoeren van de patrimoniumrekeningen naar de werkingsrekening;

 

                Overwegende dat de stad Ninove er geen probleem mee heeft dat de intresten van de patrimoniumrekeningen niet overgeschreven worden naar de werkingsrekeningen;

 

 

BESLUIT, met 23 ja-stemmen, 1 nee-stem en 2 onthoudingen

 

1. Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekeningen 2010 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare, Sint Pietersbanden Voorde en de protestantse kerk Denderleeuw.

 

2. De intresten van de patrimoniumrekeningen moeten niet overgeschreven worden naar de werkingsrekeningen.

 

3. Dit besluit zal aan de provinciegouverneur en aan de kerkfabrieken worden toegezonden.