GR20110428 punt 1: Jobpunt Vlaanderen - Nieuwe mandaten 2011-2017 - Kandidatuur voor de raad van bestuur

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2005 waarbij de vennootschap van de stad Ninove in de coöperatieve Jobpunt Vlaanderen werd goedgekeurd met ingang van 1 januari 2006;

 

Gelet op de brief dd. 29 maart 2011 van Jobpunt Vlaanderen ;

 

Overwegende dat het mandaat van de huidige leden van de raad van bestuur in 2011 afloopt en de samenstelling van de raad van bestuur op de algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen van 27 mei 2011 vernieuwd wordt;

 

Overwegende dat het voor Jobpunt Vlaanderen belangrijk is dat de leden van de raad van bestuur expertise hebben met betrekking tot werving en selectie, andere deelaspecten van het HR-beleid die verband houden met de dienstverlening van Jobpunt Vlaanderen, de Vlaamse overheid, de Vlaamse lokale besturen en/of de juridische context waarbinnen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten functioneren;

 

Overwegende dat conform de statuten van Jobpunt Vlaanderen de raad van bestuur is samengesteld uit minstens 3 en maximum 14 leden, die benoemd worden door de algemene vergadering;

 

Overwegende dat Dirk Vanderpoorten zich kandidaat stelt om voorgedragen te worden voor een nieuw mandaat in Jobpunt Vlaanderen;

 

Overwegende dat Dirk Vanderpoorten de voorbije jaren dit mandaat kreeg via het OCMW en ook effectief verkozen werd;

 

Overwegende dat de stemming volgende uitslag geeft :

 

Kandidaat bestuurder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 26

Aantal uitgebrachte stemmen: 26

Aantal stemmen op naam van Dirk Vanderpoorten: 25

Aantal onthoudingen: 1

 

Overwegende dat de heer Dirk Vanderpoorten de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald ;

 

BESLUIT:

 

1. De heer Dirk Vanderpoorten voor te dragen als bestuurder voor Jobpunt Vlaanderen.

 

2. Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan Jobpunt Vlaanderen Technologielaan 11 te 3001 Heverlee.