GR20110331 punt 7: gezamelijke aankoop van aardgas door de stad, het OCMW, de AGB's, de politiezone en de kerkfabrieken van Ninove voor hun installaties en gebouwen

DE RAAD,

 

Gelet op de richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG;

 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 19;

 

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, o.a. gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, zoals tot op heden gewijzigd, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;

 

Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;

 

Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;

 

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en het daarbij horende uitvoeringsbesluit (het "Energiebesluit") van 19 november 2009;

 

Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect op de prijs bereikt kan worden indien verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht voor de aankoop van gas uitschrijven;

 

Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund;

 

Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2011;

 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af te wijken van voormelde principes;

 

Overwegende dat aan het OCMW-Ninove, de politiezone Ninove, het autonoom gemeentebedrijf Ninove, het autonoom gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove en de kerkfabrieken eveneens werd gevraagd om deel te nemen aan deze gezamenlijke aankoop van aardgas en de stad te mandateren om de gunningsprocedure te organiseren;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Het mandaat te aanvaarden indien dit wordt gegeven door het OCMW, de politiezone, de AGB's en de kerkfabrieken van Ninove om voor hun rekening een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht in de zin van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren voor de levering van gas conform het bestek.

 

Artikel 2

Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van gas behoeve van de gemeente, de politiezone, het OCMW, de AGB's, de kerkfabrieken voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2014.

 

Artikel 3

Een openbare aanbesteding te organiseren en het bestek dienaangaande goed te keuren.

 

Artikel 4

De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan de politiezone, het OCMW, de AGB's en de kerkfabrieken alvorens over te gaan tot effectieve gunning.

 

Artikel 5

De gemeente belast conform het goedgekeurde bestek Eandis cvba, maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, met de materiële organisatie van de gunningsprocedure zoals nader bepaald in bijlage.

 

Artikel 6

De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.

 

Artikel 7

De gemeente, het OCMW, de politiezone, de AGB's en de kerkfabrieken zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.

 

Artikel 8

In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan bepaald in artikel 7, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

 

Artikel 9

Dit besluit zal, voor verder gevolg, aan de bevoegde overheid toegestuurd worden.