GR20110331 punt 4: politiezone Ninove - Operationeel personeel - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 96;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op datum van 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij de gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de korpschef van de Lokale Politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader, onder meer, volgende betrekkingen zijn voorzien:

- 5 betrekkingen van hulpagent van politie

- 50 betrekkingen van inspecteur van politie

- 15 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie

- 5 betrekkingen van commissaris van politie (waarvan 1 uitdovend)

- 1 betrekking van hoofdcommissaris van politie

 

Gelet op het feit dat er momenteel één betrekking van hoofdinspecteur van politie onbezet is;

 

Gelet op de operationele noodzaak aan een hoofdinspecteur in de directie operaties;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de directie operaties om de uitvoering van deze directie niet te hypothekeren;

 

Gelet op de invulling van de vacante betrekking in de directie operaties;

 

Overwegende dat deze betrekking van hoofdinspecteur van politie kan worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1: Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

1. Benaming van de betrekking:

Hoofdinspecteur van politie – lid van de directie operaties

2. Functieomschrijving:

- staat, op vraag van de verantwoordelijke officier en in overeenstemming met diens richtlijnen, in voor de planning en de coördinatie van de diensten dewelke worden uitgevoerd door directie operaties;

- voert, in overeenstemming met de richtlijnen van de verantwoordelijke officier, proactieve en reactieve controles uit op de personeelsleden;

- wordt, in overeenstemming met de richtlijnen van de verantwoordelijke officier, belast met de opvolging van de opgestelde documenten (activiteitenverslagen) en met het nazicht van de door de leden van zijn team opgestelde documenten of nota's (meldingen, PV's, ...);

- neemt deel aan de acties uitgevoerd in het raam van het zonaal veiligheidsplan en kan worden belast met de leiding en de coördinatie van dergelijke acties;

- kan worden belast met complexe tussenkomsten en neemt de leiding en coördinatie op zich;

- maakt deel uit van HYCAP;

- kan worden belast met de leiding van een ondereenheid bij ordediensten;

- is bereid opleidingen te volgen alsmede te organiseren;

- staat in voor de communicatie van de korpsleiding met de mensen van zijn team;

- voert de taken en opdrachten uit dewelke hem worden opgelegd door de korpschef;

- neemt actief deel aan de uitvoering van het beleid alsmede aan de uitvoering van de actieplannen;

- vervult een actieve rol in het evaluatiesysteem;

- kan met bijkomende opdrachten worden belast bvb. operationele coördinatie, operationaliseren van het beleid - inzake verkeer, operationaliseren van ASTRID alsmede met het opvolgen van bepaalde processen;

- kan als projectchef worden aangewezen;

- houdt een capaciteitsoverzicht bij;

- wordt ingezet als OGPHPK met wachtdienst belast.

3. Profiel:

- beschikt over een groot incasseringsvermogen;

- beschikt over de kennis, de vaardigheden en de fysieke inzetbaarheid die van elk personeelslid kan worden verwacht na het volgen van de basisopleiding;

- houdt rekening met de uitvoering van onregelmatige prestaties;

- houdt rekening met een mogelijke inzet bij onverwachte en niet voorziene diensten;

- is in staat om een groep te leiden en beschikt hiertoe over de nodige communicatieve en managementvaardigheden;

- is bereid verdere opleidingen te volgen;

- heeft kennis van de in de zone gebruikte informaticatoepassingen;

- er wordt verwacht dat hij/zij:

- stressbestendig is;

- klantgericht werkt;

- zin voor verantwoordelijkheid toont;

- over de nodige maturiteit beschikt;

- in staat is activiteiten te plannen en te coördineren;

- blijk geeft van orde, methode en stiptheid;

- hoffelijk en beleefd is;

- zorg besteedt aan het voorkomen en de kledij;

- contacten onderhoudt met de andere teamchefs alsmede met de andere diensten;

- de waarden en normen binnen de geïntegreerde politie, en in het bijzonder binnen de politiezone Ninove, na leeft.

4. Gewone plaats van het werk:

Lokale Politie Ninove – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove

5. Categorie van personeel:

Middenkader – Hoofdinspecteur van politie

6. Wijze van selectie: Selectiecommissie ad hoc

7. Geen specifieke evaluatie

8. Nadere inlichtingen:

CP Danny De Troyer – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove – (054)31 32 23

9. Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:

1. Korpschef – voorzitter of haar vervanger;

2. Een officier van een andere politiezone;

3. Een hoofdinspecteur van een andere politiezone;

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

Artikel 2: Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit gestuurd aan de provinciegouverneur

 

Artikel 3: Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Federale Politie - Algemene directie van de ondersteuning en het beheer - Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.