GR20110331 punt 3: politiezone Ninove - Verlenging huurovereenkomst Aalstersesteenweg 24 - Goedkeuring zesde bijakte

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 januari 2004 houdende principiele goedkeuring inzake de overdracht van de rijkswachtkazerne Aalstersesteenweg te Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juli 2004 houdende weigering van de aankoop van de voormalige rijkswachtkazerne, Aalstersesteenweg 24;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2005 houdende goedkeuring van de huurovereenkomst voor de periode van 1 februari 2004 tot 31 januari 2006 voor het voormalig rijkswachtgebouw op de Aalstersesteenweg;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2006 houdende verlenging van de huurovereenkomst van het voormalig rijkswachtgebouw tot 31 januari 2007 (eerste bijakte);

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 01 maart 2007 houdende aanvraag van de verlenging van de huurovereenkomst van het voormalig rijkswachtgebouw tot eind december 2009 (tweede bijakte);

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2007 houdende verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig rijkswachtgebouw voor een periode van 1 februari 2008 tot 31 januari 2009 (derde bijakte);

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2008 houdende verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig rijkswachtgebouw voor een periode van 1 februari 2009 tot 31 januari 2010 (vierde bijakte);

 

Gelet op de vijfde bijakte, verlenging voor de periode van 1 februari 2010 tot 31 januari 2011;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 houdende goedkeuring van de princiepsbeslissing voor de onteigening van het vroegere rijkswachtgebouw met de twee achterliggende gebouwen en de private weg;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 maart 2009 houdende goedkeuring van de definitieve beslissing voor de onteigening van het vroegere rijkswachtgebouw met de twee achterliggende gebouwen en de private weg;

 

Gelet op de brief van 24 januari 2011 van de FOD Financien waarbij het ontwerp van de akte minnelijke onteigening van het administratief gebouw en de twee gedesaffecteerde rijkswachtlogementen op de Aalstersesteenweg wordt toegestuurd;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 februari 2011 houdende uitstel van goedkeuring van het ontwerp van de akte minnelijke onteigening van het administratief gebouw en de twee gedesaffecteerde rijkswachtlogementen op de Aalstersesteenweg;

 

Overwegende dat de vijfde bijakte intussen verlopen is en het bijgevolg noodzakelijk is de zesde bijakte goed te keuren;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1: De zesde bijakte voor de verlenging van de huur van het voormalig rijkswachtgebouw Aalstersesteenweg 24, voor de periode van 01/02/2011 tot 31/01/2012, wordt goegdekeurd.

 

Artikel 2: De burgemeester en de stadssecretaris worden gemachtigd om deze akte te ondertekenen.