GR20110331 punt 28: aanstelling van de leden van de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Ninove

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, met in het bijzonder artikel 200;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 houdende goedkeuring van de statuten van het lokaal overleg kinderopvang Ninove;

 

Overwegende dat op 18 januari 2011 de startvergadering van het lokaal overleg kinderopvang doorging, waarop alle partners in Ninove inzake kinderopvang werden uitgenodigd;

 

Overwegende dat de mogelijkheid werd geboden om schriftelijk een kandidatuur in te dienen vóór 1 februari 2011;

 

Overwegende dat op de eerste algemene vergadering van het LOK het dagelijks bestuur zal verkozen worden;

 

Gelet op de ingediende kandidaturen;

 

Handelend in geheime zitting en overgaande tot geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-          aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 24

-          aantal ja-stemmen: 24

-          aantal onthoudingen: /

-          aantal nee-stemmen: /

 

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming;

 

BESLUIT:

 

  1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2011 houdende aanstelling van de leden van de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Ninove wordt ingetrokken.
  2. Volgende personen worden als lid van de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Ninove aangeduid:

Een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang:

-          Een vertegenwoordiger van de dienst voor opvanggezinnen Reddy Teddy: een effectief en plaatsvervangend lid

-          Een vertegenwoordiger van de dienst voor opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang: een effectief en plaatsvervangend lid

-          Een vertegenwoordiger van het erkende kinderdagverblijf De Hartjes

-          Een vertegenwoordiger van de organisatie Breugelkind vzw

-          Een vertegenwoordiger van het IBO 't Kadeeken

-          Dhr. Mehouden Frederik, zelfstandige onthaalouder

-          Een vertegenwoordiger van het scholennetwerk Ikorn (instellingen katholiek onderwijs regio Ninove)

-          Een vertegenwoordiger van de scholen van het Gemeenschapsonderwijs te Ninove

-          Een vertegenwoordiger van het scholennetwerk GeNi (gemeentescholen Ninove)

-          Dhr. De Smet Kurt, vertegenwoordiger van de kinderopvangdienst van de gezinsbond te Denderwindeke

Een vertegenwoordiging van de gebruikers:

-          Dhr. Peelen Nico, vertegenwoordiger van de ouderraad van de basisschool de Wonderwijzer te Meerbeke

-          Dhr. Haelterman Jordi, ouder

-          Een vertegenwoordiger van vzw De Dorpel, dienst voor begeleid wonen, als vertegenwoordiging van ouders met kinderen met een specifieke opvangbehoefte

 

Lokaal bestuur

-          De schepen bevoegd voor kinderopvang

-          De schepen bevoegd voor sociale zaken

-          De schepen bevoegd voor gelijke kansen

-          De coördinator sociale zaken

-          De voorzitter van het OCMW

-          De coördinator lokaal sociaal beleid van het OCMW

De afgevaardigde van Kind en Gezin.