GR20110331 punt 26: voorstel van raadslid Fons Schorreel tot het bespreken van de oplossingen in verband met de wateroverlast in november 2010

Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn voorstel vermeld:

 

"Op de gemeenteraad van november 2010 vroeg ik uitleg over volgende punten:

-         Kunnen wij als gemeenteraad een korte evaluatie krijgen van de problematiek en de vastgestelde nieuwe knelpunten.

-         Werden er reeds voorstellen gedaan om bepaalde van deze knelpunten te kunnen verhelpen naar de toekomst toe?

-         Werden de knelpunten van de vorige overstromingen en de voorgestelde infrastructuurwerken allemaal uitgevoerd?

-         Zijn er reeds bijkomende gebieden van overstromingszones voorzien binnen het nieuwe structuurplan van Ninove?

-         Welke zones voor bebouwing binnen het structuurplan Ninove werden getroffen of bedreigd door deze overstroming?

-         Zal het college van burgemeester en schepen alle watergevoelige gebieden binnen het structuurplan Ninove schrappen als bouwzone?

 

Mag ik u vragen wat de stand van zaken is ivm de eventuele oplossingen voor deze knelpunten?

 

Welke zijn de resultaten van de besprekingen met de hogere overheden ivm de gezamenlijk te nemen maatregelen?

 

Tevens herhaal ik mijn vraag om een technische commissie te installeren binnen de gemeenteraad om deze problematiek op te volgen."