GR20110331 punt 25: voorstel van raadslid W. Somers tot niet-goedkeuring van het wegentracé van de verkavelingsaanvraag van de NV Fico (Willy Michiels) voor gronden gelegen in de Halfstraat te Aspelare

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

"DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 29 maart 1962, gecoördineerd op 22 oktober 1996, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij latere wetten en decreten;

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het grond- en pandendecreet;

 

Gelet op de uitvoeringsbesluiten van bovengenoemde wet, decreten en codex;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 januari 2011 houdende de vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ninove;

 

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend op 4 augustus 2010 door de NV FICO (Willy Michiels), Wijngaardstraat 36, 9451 Kerksken (Haaltert), voor de gronden gelegen in de Halfstraat te Aspelare, kadastraal gekend als 11° afd., Sie A, nrs. 432/C, 433/B, 472/E, 472/H, 472/K, 473 en 480/C;

 

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op het verkavelen van voormelde percelen in 5 open bebouwingen en 20 halfopen bebouwingen met wegenis;

 

Overwegende dat de loten 1 tot en met 16 gelegen zijn in woongebied met landelijk karakter en dat de loten 17 tot en met 25 deels gelegen zijn in woongebied met landelijk karakter en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

 

Overwegende dat voor het gebied geen gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg geldt;

 

Overwegende dat de aanvraag valt onder toepassing van artikel 3, §4, van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning;

 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek een vijftiental bezwaarschriften werd ingediend;

 

Overwegende dat deze bezwaarschriften globaal genomen handelen over:

- Het feit dat de voorziene woningdichtheid niet in overeenstemming is met het landelijke en residentiële karakter van de Halfstraat;

- De onverenigbaarheid van de verkavelingsaanvraag met de bestemming 'woongebied met landelijk karakter';

- De evolutie van het gebied, als gevolg van de verkaveling, van een gebied met geringe dichtheid tot een gebied met middelgrote dichtheid;

- De ligging van het te verkavelen gebied in de onmiddellijke nabijheid van een risicozone voor overstromingen;

- Het feit dat het te verkavelen gebied thans een buffer vormt voor de huizen in de omgeving;

- Het feit dat de inplanting van 25 woningen in het te verkavelen gebied een negatief effect zal hebben op de waterhuishouding, terwijl de aanvraag niet vermeldt welke maatregelen zullen genomen worden om het schadelijk effect te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

- De toename van de verkeersdrukte en de verslechtering van de verkeersleefbaarheid in de Halfstraat als gevolg van de realisatie van de verkaveling;

- De verplaatsing/gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 34, waardoor deze weg zijn exclusieve functie van verbindingsweg voor zwakke weggebruikers zal verliezen;

- De voorziene sloop van het historische Hof ter Schueren;

- De aantasting van de aantrekkelijkheid en van de waarde van de reeds bebouwde percelen;

- Het niet-respecteren van de huidige bouwlijn door de loten 1, 2, 3, 4 en 5;

- De schending van de privacy van de huidige bewoners, in het bijzonder wat de woningen met de nummers 4, 6 en 8 betreft;

 

Overwegende dat de verkavelingsaanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegenis doorheen het te verkavelen gebied en dat dientengevolge de gemeenteraad een beslissing dient te nemen over de zaak der wegen alvorens het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag;

 

Overwegende dat de realisatie van 25 woningen in het te verkavelen gebied slechts mogelijk is door de aanleg van de voorziene wegenis doorheen dit gebied en dat de beslissing van de gemeenteraad over de zaak der wegen bijgevolg niet los kan gezien worden van de problematiek van de woningdichtheid en de grootte van de percelen;

 

Overwegende dat de voorziene woningdichtheid volgens de eigen berekening van de verkavelaar ongeveer 20 woningen/ha bedraagt, terwijl de volledige Halfstraat thans slechts 14 woningen telt;

 

Overwegende dat 16 van de 25 loten kleiner dan 4 are zijn, terwijl de bestaande woningen in de Halfstraat zich bevinden op middelgrote percelen;

 

Overwegende dat de door de verkavelaar nagestreefde woningdichtheid niet in overeenstemming is met de huidige beperkte densiteit, die kenmerkend is voor het landelijke karakter van de Halfstraat;

 

Overwegende dat in de Halfstraat thans slechts open bebouwing voorkomt, terwijl volgens de verkavelingsaanvraag 80% van de nieuwe woningen halfopen bebouwingen zullen zijn;

 

Overwegende dat de gronden grotendeels zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter en dat in artikel 6.1.2.2.1. van de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en toepassing van de gewestplannen wordt bepaald dat bebouwing in de landelijke dorpen en gehuchten slechts kan toegelaten worden met dezelfde vorm en van hetzelfde type als datgene wat reeds aanwezig is, hetgeen te dezen niet het geval is;

 

Overwegende dat de verkavelingsaanvraag niet verenigbaar is met de bestemming 'woongebied met landelijk karakter';

 

Overwegende dat de inplanting van 25 woningen in de onmiddellijke nabijheid van een risicozone voor overstromingen een negatieve weerslag dreigt te hebben op de waterhuishouding in de omgeving;

 

Overwegende dat de breedte van de Halfstraat niet toelaat om de toename van het verkeer als gevolg van de realisatie van 25 bijkomende woningen op een vlotte en veilige manier af te wikkelen en dat ter hoogte van de aansluiting van de Halfstraat met de Cyriel Prieëlsstraat een flessenhals dreigt te ontstaan;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de huidige functie van voetweg nr. 34 als veilige verbinding voor voetgangers en fietsers behouden blijft;

 

Overwegende dat de voorliggende (derde) verkavelingsaanvraag nagenoeg identiek is aan de tweede verkavelingsaanvraag uit 2008 en dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in een schrijven dd. 8 mei 2009 m.b.t. het hem toegezonden voorlopige dossier van de tweede aanvraag het volgende standpunt innam:

"Als besluit dient gesteld te worden dat het voorgesteld verkavelingsplan niet kan aanvaard worden;

 

Enkel een plan met uitsluitend open bebouwingen, en gelegen buiten het overstromingsgebied, en dat de grens agrarisch gebied/landelijk woongebied respecteert, is eventueel aanvaardbaar."

Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in voormeld schrijven stelt dat de 20 halfopen bebouwingen niet overeen komen met de overheersende open bebouwingen in dit landelijk woongebied, alsmede dat de bebouwbare zone van de loten 17 tot en met 23 (en in mindere mate de loten 24 en 25) bijna tot tegen de grens landelijk woongebied/agarisch gebied ligt, hetgeen betekent dat de tuinen in agrarisch gebied komen te liggen, wat volgens hem ruimtelijk-planologisch onaanvaardbaar is;

 

Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar in voormeld schrijven eveneens stelt dat er geen reden bestaat de voetweg, die ongeveer samenvalt met de grens tussen woongebied en agrarisch gebied, te verplaatsen en dat deze in zijn oorspronkelijke toestand dient bewaard te worden;

 

Gelet op het ongunstige advies dat over de verkavelingsaanvraag werd uitgebracht door de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw en Visserij, inhoudende dat het niet de bedoeling kan zijn in een woongebied met landelijk karakter een woningdichtheid te realiseren die belastend is voor deze open ruimte-omgeving en de omgevende agrarische dynamiek en dat slechts open bebouwing langs de Halfstraat de optie was van het gewestplan en als zodanig haalbaar is;

 

Gelet op het ongunstige advies van het agentschap Ruimte & Erfgoed (Onroerend Erfgoed) omwille van de door de verkavelaar voorgenomen (en inmiddels gerealiseerde) sloop van de historische vierkantshoeve Hof ter Schueren;

 

Gelet op het ongunstige advies van het agentschap voor Natuur en Bos, dat o.m. wijst op het feit dat negen loten een tuin hebben in een verkeerde bestemming (landschappelijk waardevol agrarisch gebied) en dat de verkaveling dus een deel van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied inpalmt, waardoor zeer waardevolle kleine landschapselementen zullen verdwijnen, alsmede op het feit dat het verkavelingsplan en de voorschriften enkel zijn gericht op de maximale bebouwbaarheid, terwijl een totaalvisie ontbreekt zoals voor openbaar groen, waterbeheer, recreatieve infrastructuur, parking enz.;

 

Overwegende dat de verkavelingsaanvraag niet voorziet in enige vorm van openbaar groen, terwijl in een woonwijk een zone voor speel- en buurtgroen wenselijk is en een groenzone bovendien kan fungeren als een belangrijke ontmoetingsplaats die de sociale cohesie bevordert;

 

Overwegende dat er geen parkeerplaatsen voorzien worden voor eventuele bezoekers, waardoor regelmatig voertuigen geheel of gedeeltelijk op de rijweg zullen geparkeerd staan;

 

Gelet op het ongunstige advies van de sector Grondgebiedzaken omwille van o.m. de grootte van de percelen, de ligging van de tuinen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, het verdwijnen van waardevolle kleine landschapselementen en de verplaatsing van de voetweg die de grens markeert tussen het woongebied en het agrarisch gebied;

 

BESLUIT, met 7 ja-stemmen, 21 nee-stemmen en 3 onthoudingen

 

Het voorstel van raadslid W. Somers om het wegentracé van de ontworpen verkaveling op naam van de NV FICO, met betrekking tot percelen gelegen in de Halfstraat te Aspelare, kadastraal gekend als 11° afd., Sie A, nrs. 432/C, 433/B, 472/E, 472/H, 472/K, 473 en 480/C niet goed te keuren, wordt verworpen.