GR20110331 punt 10: vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang en uitzicht op een perceel stadsgrond langs de Beekstraat te Nederhasselt - Goedkeuring - Goedkeuring ontwerpakte

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de vraag van de VZW Hof ter Beke tot vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang op een perceel stadsgrond, kadastraal gekend Ninove 12e afdeling sectie A nr. 570c/deel en de vestiging van een erfdienstbaarheid van uitzicht op een perceel stadsgrond, kadastraal gekend Ninove 12e afdeling sectie A nr. 580f/deel, ten voordele van het aanpalende erf, Beekstraat 6A, kadastraal gekend Ninove 12e afdeling sectie A nr. 581f, eigendom van voornoemde VZW;

 

Overwegende dat de vereniging tevens vraagt om de erfdienstbaarheden gratis toe te staan om reden dat de grond waarop het recht van doorgang zal worden gevestigd destijds door haar aan de stad werd afgestaan tot aan de gevel van haar gebouw en dat haar tijdens de onderhandelingen door de toenmalige schepen van patrimonium werd beloofd dat zij haar gebouw via de aan te leggen parking achteraan zou kunnen ontsluiten;

 

Overwegende dat de parking nog niet werd aangelegd;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de vestiging van voornoemde erfdienstbaarheden toe te staan omdat ze niet in strijd zijn met de bestemming van de stadsgronden volgens het BPA Nederhasselt-Dorp, wijziging nr. 1, namelijk zone voor groen, recreatie en parkeren;

 

Gelet op het ontwerp van akte;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang op een perceel stadsgrond, kadastraal gekend Ninove 12e afdeling sectie A nr. 570c/deel, voor een oppervlakte van 63,46 m² en de vestiging van een erfdienstbaarheid van uitzicht op een perceel stadsgrond, kadastraal gekend Ninove 12e afdeling sectie A nr. 580f/deel, ten voordele van het aanpalende erf, Beekstraat 6A, kadastraal gekend Ninove 12e afdeling sectie A nr. 581f van de V.Z.W. Hof ter Beke, wordt goedgekeurd.

 

2. De erfdienstbaarheid wordt gratis toegestaan.

 

3. Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.