GR20110217 punt 9: carnaval 2011 - Tijdelijk politiereglement - Verboden gebruik van tapinstallaties

DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de art. 119, 119 bis, 119 ter en 135§2;

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van art. 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering, het strafwetboek, het burgerlijk wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het carnavalreglement, inzonderheid art. 28;

 

Overwegende dat tijdens het weekend van 12 tot en met 15 maart 2011 in Ninove carnaval georganiseerd wordt;

 

Overwegende dat het plaatsen van tapinstallaties op de openbare weg en in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg tijdens carnaval aanleiding kan geven tot wrevel bij de café-uitbaters, dit de oneerlijke concurrentie in de hand werkt en de handhaving van de openbare orde en veiligheid in het gedrang kan komen;

 

Overwegende dat politiemaatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid tijdens het carnavalgebeuren te verzekeren;

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om tijdens het weekend van 12 tot en met 15 maart 2011 het plaatsen van tapinstallaties op de openbare weg en in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg gelegen binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, te verbieden van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 maart 2011;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Op de openbare weg en in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg gelegen binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, is het tijdens de carnavaldagen van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 maart 2011 verboden tapinstallaties te plaatsen.

 

2. De lokale politie wordt belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

 

3. Overtredingen van dit reglement zullen bestraft worden met een administratieve geldboete.

Het maximumbedrag van de administratieve geldboete bedraagt € 250 en € 125 voor minderjarigen.

 

4. Dit besluit zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan het stadhuis, door mededeling in informatieblad en op de website van de stad.

 

5. Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de bevoegde griffies van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.