GR20110217 punt 7: carnaval 2011 - Tijdelijk politiereglement - Verboden gebruik van glas

Het amendement van raadslid K. Coppens (Pro) om het tijdelijk politiereglement aan te vullen met : "7: In nachtwinkels gelegen binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, is het tijdens de carnavalsdagen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2011 verboden om dranken te verkopen of te schenken in glazen recipiënten. Alleen het verkopen van plastic flessen of blikken is toegestaan" wordt verworpen met 4 ja-stemmen (Pro en Groen!) en 28 nee-stemmen (Open VLD, VD&Vplus, Vlaams Belang/Vlott en de onafhankelijke gemeenteraadsleden).

 

Het amendement van raadslid K. Coppens (Pro) om in het tijdelijk politiereglement de titel als volgt te wijzigen : "Tijdelijk politiereglement – Verboden gebruik van glas en alcoholverbod nachtwinkels" en het reglement aan te vullen met : "8: Het is verboden op maandag van 00u00 tot 09u00 en op dinsdag van 00u00 tot 09u00 alcoholhoudende dranken te verkopen of aan te bieden. Dit verbod geldt enkel voor verkooppunten en bedelingspunten andere dan horecazaken.

 

Tijdens carnaval Ninove is het verboden om in verkooppunten en bedelingspunten andere dan horecazaken binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan op maandag van 00u00 tot 09u00 en op dinsdag van 00u00 tot 09u00 aan het publiek alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te verkopen en/of aan te bieden,, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook. Elke uitbater van verkooppunten of bedelingspunten andere dan horecazaken moet dit verbod op een voor het publiek goed zichtbare plaats binnen het verkooppunt of bedelingspunt op een bord aanbrengen, met daarop volgende boodschap: "Tijdens de duur van carnaval Ninove 2011 worden geen alcoholhoudende dranken verkocht en/of aangeboden tussen middernacht en 09 uur 's ochtends."

 

Tevens moet elke uitbater het aanbod van alcohol gedurende de duur van het verbod afschermen voor het publiek. Dit verbod geldt ook voor verkoop door middel van een automaat. Het verbod geldt niet ten aanzien van vergunde foornijveraar op het openbaar domein, voor wat betreft de verkoop voor consumptie ter plaatse aan het deelnemende publiek" wordt verworpen met 4 ja-stemmen (pro en raadslid D. Souffriau) en 20 nee-stemmen (Open VLD, CD&Vplus en de onafhankelijke gemeenteraadsleden met uitzondering van raadslid D. Souffriau). Vlaams Belang/Vlott, Groen! en schepen M. De Smet (onafhankelijke) nemen niet deel aan de stemming.

 

DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de art. 119, 119 bis, 119 ter en 135§2;

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van art. 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering, het strafwetboek, het burgerlijk wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het carnavalreglement, inzonderheid art. 28;

 

Overwegende dat tijdens het weekend van 12 tot en met 15 maart 2011 in Ninove carnaval georganiseerd wordt;

 

Overwegende dat het schenken en het gebruiken van dranken in glas tijdens carnaval aanleiding kunnen geven tot scherven die voorbijgangers kunnen kwetsen en die bij ruzies als gevaarlijke voorwerpen kunnen gebruikt worden;

 

Overwegende dat politiemaatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid tijdens het carnavalgebeuren te verzekeren;

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om tijdens het weekend van 12 tot en met 15 maart 2011 in cafés, drankgelegenheden en op de openbare plaatsen gelegen binnen de Ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, het schenken en het gebruiken van drank in glas en glazen verpakking te verbieden op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2011;

 

Overwegende dat het aangewezen is om tijdens de Rozezondagtrein van zondag 13 maart 2011 het gebruiken van drank in glas en glazen verpakking te verbieden;

 

BESLUIT, met 19 ja-stemmen en 1 nee-stem

1. In cafés, drankgelegenheden en op de openbare plaatsen gelegen binnen de Ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, is het tijdens de carnavaldagen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2011 verboden drank in glas of glazen verpakking te schenken of te verbruiken. Alleen het verbruik van plastic- of kartonnen bekers wordt toegelaten.

 

2. Tijdens de optocht van de Rozezondagstrein op zondag 13 maart 2011 is het verboden drank in glas en glazen drankverpakking te gebruiken. Alleen drank in blik, plastic en karton is toegelaten.

 

3. De lokale politie wordt belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

 

4. Overtredingen van dit reglement zullen bestraft worden met een administratieve geldboete.

Het maximumbedrag van de administratieve geldboete bedraagt € 250 en € 125 voor minderjarigen.

 

5. Dit besluit zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan het stadhuis, door mededeling in informatieblad en op de website van de stad.

 

6. Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de bevoegde griffies van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.