GR20110217 punt 41.3: Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende reglementen die dateren van voor de fusie in 1976 in het algemeen en betreffende het reglement van de gemeente Pollare van 9 januari 1970 voor de buurtwegen in het bijzonder

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld :

 

"Artikel 1 van het reglement voor de buurtwegen van de gemeente Pollare van 9 januari 1970 luidt als volgt:

"Artikel 1. – Langs de buurtwegen van de gemeente zullen op de ongebouwde kadastrale percelen, de gebouwen voortaan minstens 3 m van de grens van de weg verwijderd zijn. Het schepencollege kan in het belang van het verkeer een grotere afstand opleggen.

In de vrije strook van 3 m, vanaf de rooilijn of de feitelijke weggrens, mag geen kelder, put of zinkput, geen stapelplaats van enige aard in of boven de grond aangelegd worden, evenmin als grachten of kuilen die aan de weg schade zouden veroorzaken."

Dit reglement werd niet uitdrukkelijk opgeheven bij het Algemeen Politiereglement van de stad Ninove, terwijl het onderwerp van regeling van het oude reglement evenmin lijkt te worden bestreken door het Algemeen Politiereglement, in welk geval laatstgenoemde regeling voorrang zou hebben.

In sommige straten van Pollare wordt de uit het oude reglement voortvloeiende verplichting om een uitwijkstrook van 3 meter te realiseren onverkort nageleefd. In andere straten is dat slechts gedeeltelijk het geval. Bewoners in laatstgenoemde straten die de verplichting gedurende tientallen jaren naleefden, maar op een gegeven ogenblik bloembakken plaatsten om te verhinderen dat de uitwijkstrook als parkeerplaats zou benut worden, kregen dan weer een verwittiging van de wijkagent. Deze situatie zorgt begrijpelijkerwijs voor wrevel bij de betrokkenen omdat zij de indruk hebben dat niet wordt opgetreden tegen degenen die de verplichting nooit hebben nageleefd.

 

1. Is het reglement voor de buurtwegen van de gemeente Pollare van 9 januari 1970 nog steeds van kracht?

2. In hoeverre wordt dit reglement nageleefd? Werden reeds overtredingen vastgesteld? Wordt de verplichting in dat geval gehandhaafd?

3. Bestaan er eveneens reglementen voor de buurtwegen in de andere deelgemeenten? Zo ja, welke?

4. Indien het antwoord op de vorige vraag ontkennend luidt, is er dan geen sprake van een ongelijke behandeling naar gelang van de deelgemeente waar zich het huis bevindt waarvan men eigenaar is? Welke objectieve rechtvaardiging bestaat er voor deze ongelijke behandeling?

5. Zal deze eventuele discriminatie ongedaan worden gemaakt? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, op welke gronden zal het reglement voor de buurtwegen van de gemeente Pollare behouden worden?

6. Bestaat er een inventaris van alle reglementen van de deelgemeenten die dateren van vóór de fusie in 1976 en tot op de dag van vandaag van kracht zijn gebleven?

7. Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend luidt, is het dan niet aangewezen om hetzij die reglementen zonder meer op te heffen, hetzij die reglementen te vervangen door een uniforme regeling voor het volledige grondgebied van Ninove?"