GR20110217 punt 41.1: Interpellatie van raadslid Katie Coppens over het kinderdagverblijf vzw 'T Breughelkind

Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld :

 

"Voorstel tot het intrekken van de beslissing van de gemeenteraad dd. 25 november 2010, waarbij de oprichting van een kinderdagverblijf langs de Abdijstraat door de vzw 't Breugelkind werd goedgekeurd; ook het verlenen van een recht van opstal op een perceel stadsgrond aan voormelde vzw."

Motivering : In het dossier dat aan de gemeenteraad ter goedkeuring werd voorgelegd, was op het plan niet geheel duidelijk welke weerslag inplanting en afmetingen van het kinderdagverblijf zouden hebben op de open ruimte langs de Abdijstraat. De tekening op het plan was misleidend. Bij nader inzicht is de plaats van inplanting niet te weerhouden:

1- door de voorziene oppervlakte voor het kinderdagverblijf wordt niet alleen de weinige open- en groene ruimte in deze stadskern aangetast, maar ook het zicht op de historische abdijkerk en de prachtige hoofdingang;

2- het wipspel van de van oudsher actieve handboogmaatschappij St. Medard komt in het gedrang, daar ook op het plan niet duidelijk was, waar de inplanting ten opzichte van het kinderdagverblijf was gesitueerd. De inplanting van de kantine stond er wel duidelijk op;

3- de gemeenteraad heeft ook geen oog gehad voor de noodzakelijke parkeergelegenheid en het mobiliteitsprobleem in de omgeving : de nabijheid van het OLVrouw-ziekenhuis – de bezoekers van de Abdijkerk en het St. Aloysiuscollege en het ACW (therapeutisch centrum in de Abdijstraat), maken dat er naast parkeerproblemen, ook regelmatig files zijn in de Abdijstraat. De inplanting van een kinderdagverblijf voor de opvang van 40 kinderen zal dit alles nog verder bezwaren: niet alleen moeten de kinderen worden gebracht en opgehaald; ook het personeel zal parkings nodig hebben. Het is dus duidelijk dat de omgeving dit niet kan dragen.

Besluit : ik wil duidelijk stellen dat de SP.A niet tegen het voormelde principe van samenwerking is voor de oprichting van een kinderdagverblijf. Ik vraag enkel dat het schepencollege de opdracht krijgt een nieuwe locatie of inplanting te onderzoeken. Voor de SP.A is het duidelijk dat renovatie en hergebruik van leegstaande stadsgebouwen als bv. het gebouw in de Dreefstraat of de vroegere OCMW-gebouwen in de Burchtstraat een alternatief zijn, evenals bouwgronden, die ook eigendom zijn van de stad.

Ik vraag de gemeenteraad dus de goedkeuring van het voorstel tot intrekking van de beslissing dd. 25.11.2010 en opdracht te geven aan het College van Burgemeester en Schepenen, een nieuwe locatie voor te stellen aan voormelde vzw."