GR20110217 punt 39: Stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval voor 2011 en 2012 - Wijziging

DE RAAD,

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2009 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval tot het einde van de bestuursperiode;

 

Overwegende dat in 2011 het traject van de maandagavondstoet wijzigt in:

- vorming van de stoet in de Stationsstraat, op het Stationsplein en de Astridlaan (langs één zijde), komende van de Nieuwe Weg

Reisweg: Dreefstraat, Burgemeester Behnplein, Graanmarkt, Marktstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat en ontbinding via de Kaardeloodstraat en Centrumlaan;

 

Overwegende dat bijgevolg de stationeervergunning dient aangepast te worden;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1) Ter gelegenheid van carnaval 2011 en 2012 wordt aan de organisator van carnaval, vzw Karnavalraad, een stationeervergunning op het domein van de stad Ninove verleend.

Deze stationeervergunning geldt:

- in 2011 van zaterdag 12 maart tot en met dinsdag 15 maart;

- in 2012: van zaterdag 25 februari tot en met dinsdag 28 februari.

De stationeervergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

 

1. De stad verleent aan de aanvrager, die aanvaardt, een stationeervergunning op haar openbaar domein van de volgende straten:

A. Kindercarnaval op zaterdag 12 maart 2011 en 25 februari 2012:

- vorming van de stoet aan de tent op de Centrumlaan tussen de twee rotondes tegenover het stadhuis in 2011

- vorming van de stoet aan de tent op de Onderwijslaan in 2012

Reisweg: Centrumlaan, Burchtstraat, Burchtdam (tegenovergestelde richting), Parklaan tot aan de stedelijke sporthal

B. Carnaval Ninove: zondag 12 maart 2011 en 26 februari 2012:

* Publiciteitskaravaan

- vorming van de karavaan op zondag 1 maart 2009 te Meerbeke, Tenbergkets en Tenberg en indien nodig ook op de Stenebrug (afhankelijk van het aantal deelnemers)

Reisweg: Stenebrug, Kapellestraat, Nieuwstraat, Gemeentehuisstraat, Halsesteenweg om aan te sluiten met de carnavalsstoet aan de verkeerslichten 'Tramstatie' te Meerbeke;

Centrum van Meerbeke dient tijdens de stoet verkeers- en parkeersvrij te worden gehouden.

* Zondagstoet

- vorming van de stoet op de 'Koning Boudewijnlaan'

Reisweg: Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Burgemeester Behnplein, Dreefstraat, Weggevoerdenstraat, Albertlaan, Preulegem, Geraardsbergsestraat, Lavendelstraat, Beverstraat, Oudstrijdersplein en ontbinding via de Centrumlaan.

C. Maandagavondstoet: 14 maart 2011 en 27 februari 2012:

- vorming van de stoet in de Stationsstraat, op het Stationsplein en de Astridlaan (langs één zijde), komende van de Nieuwe Weg)

Reisweg: Dreefstraat, Burgemeester Behnplein, Graanmarkt, Marktstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat en ontbinding via de Kaardeloodstraat en Centrumlaan.

 

2. De stationeervergunning, vermeld in 1., mag door de aanvrager alleen worden gebruikt voor de organisatie van carnaval 2011 en 2012 en is in de tijd beperkt tot:

- zaterdag 12 maart 2011 en 25 februari 2012 van 0.00 uur tot 24.00 uur voor A;

- zondag 13 maart 2011 en 26 februari 2012 van 0.00 uur tot 24.00 uur voor B;

- maandag 14 maart 2011 en 27 februari 2012 van 0.00 uur tot 24.00 uur voor C.

 

3. Voor de stationeervergunning, vermeld in 1, wordt geen retributie gevraagd.

 

4. De aanvrager mag voor de organisatie van carnaval 2011 en 2012 een beroep doen op derden en aan deze derden een vergoeding vragen voor de deelname aan deze activiteit. Er kan geen vergoeding worden gevraagd van:

- kermisattracties die in toepassing van het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2001 een standplaatsrecht betalen aan de stad;

- de verkopers van escargots, hotdogs, frituren en andere kleine foorinrichtingen die in toepassing van het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2001 een standplaatsrecht betalen aan de stad.

 

5. Noch de aanvrager, noch de in 4 vermelde derden kunnen rechten verkrijgen op het openbaar domein, vermeld in 1 waardoor afbreuk kan worden gedaan aan zijn bestemming of aan de macht van de stad om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen of te wijzigen, volgens de behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en de plichten die voortvloeien uit deze vergunning.

 

6. De aanvrager zal erop toezien dat alle politiereglementen en alle brandveiligheidsvoorschriften met betrekking tot het door hem georganiseerde evenement zowel door hemzelf als door derden, vermeld in 4., stipt worden nageleefd.

 

7. De aanvrager dient er tevens op toe te zien dat de derden, waarop de aanvrager overeenkomstig 4 van de stationeervergunning een beroep doet, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en in regel zijn met de wettelijke bepalingen.

 

8. Aan wagens van hulpdiensten (o.a. zieken- en brandweerwagens) dient altijd toegang tot het vergunde domein te worden gegeven.

 

9. Het is de aanvrager of de derde waarop hij een beroep doet, niet toegelaten op het vergunde domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

 

10. Alle kosten voortspruitend uit deze stationeervergunning zijn ten laste van de aanvrager.

 

11. Deze stationeervergunning ontslaat de aanvrager en de derden waarop hij een beroep doet, niet van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement en van de ter gelegenheid van carnaval getroffen tijdelijk politiereglement op het wegverkeer en de tijdelijke politiereglementen.

 

2) Afschrift van deze beslissing wordt ter informatie bezorgd aan politie Ninove.

3) De beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2009 houdende toekenning van een stationeervergunning aan vzw Karnavalraad ter gelegenheid van carnaval voor 2010, 2011 en 2012 wordt opgeheven.