GR20110217 punt 37: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Tractorsluizen verkeerssignalisatie

DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat in het verleden een aantal tractorsluizen werden aangelegd ter voorkoming van sluipverkeer op landelijke wegen;

 

Overwegende dat een aantal van deze tractorsluizen nog niet gesignaleerd zijn conform het verkeersreglement;

 

Overwegende dat een duidelijke signalisatie ertoe kan bijdragen dat tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag de tractorsluizen ten allen tijde duidelijk zichtbaar worden;

 

Overwegende dat wij de hierondervermelde tractorsluizen wensen te voorzien van de nodige signalisatie en dit conform het verkeersreglement :

- tractorsluis Keukenstraat te Nederhasselt;

- tractorsluis Steenhout te Denderwindeke;

- tractorsluis Schone Veldstraat te Meerbeke;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1 : Bij het inrijden van de Keukenstraat te Nederhasselt, verbindingsweg met de Nederhasselstraat en de Lebekestraat te Outer werd voorbij de woning Keukenstraat 31 een tractorsluis aangelegd die dient voorzien te worden van de volgende signalisatie :

Op 50m voor de tractorsluis: verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen" met onderbord M3 en onderbord type Ia 50m

ter hoogte van de tractorsluis: verbodsbord C3 met onderbord uitgezonderd landbouwvoertuigen met onderbord M3

 

Art. 2 : Komende van de Lebekestraat te Outer wordt bij het inrijden van de Keukenstraat de volgende signalisatie geplaatst :

verbodsbord C3 met onderbord uitgezonderd landbouwvoertuigen met onderbord M3 en onderbord type Ia 500m

ter hoogte van de tractorsluis : verbodsbord C3 met onderbord uitgezonderd landbouwvoertuigen met onderbord M3

 

Art. 3 : In Steenhout te Denderwindeke, kant N255 Edingsesteenweg, wordt op 150m van de tractorsluis (+- 100m van de woning met huisnummer 59) de volgende signalisatie geplaatst :

C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen", met onderbord M3 en onderbord type Ia 150 m 2

ter hoogte van de tractorsluis : verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen" met onderbord M3

 

Art. 4 : In Vreckom te Denderwindeke wordt ter hoogte van huisnummer 10 de volgende signalisatie aangebracht :

verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen" met onderbord M3 en onderbord type Ia 500 m

ter hoogte van de tractorsluis : verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen" met onderbord M3.

 

Art. 5 : In de Schone Veldstraat werd voorbij de splitsing met Neep een tractorsluis aangelegd :

ter hoogte van de tractorsluis komende van Neep : verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen" met onderbord M3

Op het kruispunt Schone Veldstraat met Varenberg zal het verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen", met onderbord M3 en onderbord type Ia 750 m worden geplaatst.

ter hoogte van de tractorsluis komende van Varenberg/Schone Veldstraat: verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen" met onderbord M3

 

Art. 6 : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.