GR20110217 punt 3: Ronde van Vlaanderen 2011 voor wielertoeristen - Goedkeuring convenant met Golazo

DE RAAD,

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;

 

Gelet op de artikelen 42, 43 en 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de artikelen 6 tot 9;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°;

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis, 119ter en art. 135 § 2;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;

 

Overwegende dat op zaterdag 2 april 2011 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;

 

Overwegende dat dit massa-evenement met ongeveer 20.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn;

 

Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de plaatselijke bevolking met zich meebrengt;

 

Overwegende dat veel deelnemers de wegcode niet respecteren en daardoor de andere weggebruikers in gevaar brengen;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie;

 

Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het gemeentebestuur en de organisator;

Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de organisator;

 

Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel te regelen;

Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren;

 

Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke samenwerking is;

 

Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om de gemeente te vertegenwoordigen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1:

Het convenant zoals vastgesteld in bijlage, met de organisator van de "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" waarin voor de editie 2011 afspraken worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt goedgekeurd.

 

Art. 2:

In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen editie 2011' goedgekeurd.

 

Art. 3:

De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens gemeenteontvanger wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in het convenant.

 

Art. 4: De burgemeester wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging.

 

Art. 5:

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.

 

Art. 6:

In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet wordt deze beslissing ter kennis gebracht van het publiek en een beknopte omschrijving wordt verstuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.