GR20110217 punt 29: Aankoop van schuilhuisjes voor autobusgebruikers 2011 - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat jaarlijks door slijtage of beschadiging een aantal schuilhuisjes ter hoogte van autobushalten van de vervoermaatschappij De Lijn moeten vervangen worden;

 

Overwegende dat jaarlijks een aantal nieuwe schuilhuisjes met bijhorende accommodatie moeten geplaatst worden ter verbetering van niet uitgeruste halteplaatsen;

 

Overwegende dat de door de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn terbeschikkinggestelde halteaccommodatie kan aangekocht worden voor 25 % van de werkelijke prijs en dat het Vlaams Gewest en de vervoermaatschappij elk respectievelijk voor 70 % en 5 % tussenkomen in de kosten;

 

Overwegende dat de onderhandelingsprocedure kan toegepast worden tot 67.000 euro zonder naleving van bekendmakingsregels;

 

Overwegende dat in het budget 2011 voor de aankoop van schuilhuisjes een bedrag van 20.000 euro werd ingeschreven onder artikel 422/731-60 van de buitengewone dienst;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De jaarlijkse aankoop van gesubsidieerde schuilhuisjes wordt goedgekeurd voor een maximaal bedrag van 20.000 euro, hetzij het bedrag daartoe voorzien in het budget 2011.De werken en opdrachten voor de levering van de schuilhuisjes zullen gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.