GR20110217 punt 26: Scholengemeenschap Geni - Arbeidsreglement - Wijziging - Goedkeuring

DE RAAD,

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en later wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur;

 

Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het stedelijk onderwijs, moeten geïnformeerd worden over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;

 

Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2010 waarbij het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de scholengemeenschap Geni werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat ingevolge wijzigingen in de onderwijswetgeving inzake vacant verklaring van betrekkingen, ingevolge het akkoord van cao voor de verschillende sectoren binnen het onderwijs voor de jaren 2010-2011 tussen de Vlaamse regering en de sociale partners en ingevolge gemeenteraadsbeslissingen inzake het pedagogische project, het schoolwerkplan en de leerplannen van de scholen van de scholengemeenschap Geni het bestaande arbeidsreglement moet aangepast worden i.c. de artikelen 46, 48, 87, 177, 178 en 214;

 

Gelet op de besprekingen met de directies;

 

Gelet op de algemene afspraken op het niveau van de scholengemeenschap zoals onderhandeld in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs Ninove;

 

Gelet op het protocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van 13 januari 2011;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De gewijzigde artikelen 46, 48, 49, 87, 178 en 214 van het bestaande arbeidsreglement van 27 mei 2010 zoals vermeld in het hierbijgevoegde uittreksel uit het arbeidsreglement worden goedgekeurd.

 

2. De schrapping van artikel 177 van het bestaande arbeidsreglement van 27 mei 2010 wordt goedgekeurd.

 

3. Een afschrift van dit besluit en een uittreksel uit het gewijzigde arbeidsreglement met vermelding van de gewijzigde en geschrapte artikelen wordt ter kennisgeving bezorgd aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de scholen van de scholengemeenschap Geni.

 

4. Een afschrift van dit besluit en een uittreksel uit het gewijzigde arbeidsreglement met vermelding van de gewijzigde en geschrapte artikelen wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Directie Toezicht op de Sociale Wetten.