GR20110217 punt 24: Stedelijke sportdienst - Sportraad - Wijziging huishoudelijk reglement - Goedkeuring

DE RAAD,

 

gelet op de artikelen 199 en 200 van het gemeentedecreet;

 

gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen beleid;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2007 waarbij de stedelijke sportraad werd erkend;

 

gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen beleid;

 

gelet op artikel 28 en 30 van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen beleid;

 

gelet op de goedkeuring van de wijzigingen voor het huishoudelijk reglement door de algemene vergadering van de stedelijke sportraad in zitting van 18 november 2010;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1 van het huishoudelijk reglement wordt aangepast als volgt:

 

ARTIKEL 1:

Voorwaarden

Om als sportinitiatief in de zin van artikel 3 van de statuten te worden beschouwd, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. Een sport moet in de vereniging of organisatie als hoofdactiviteit worden beoefend, hetzij competitief, hetzij recreatief;
  2. Het sportinitiatief de vereniging ontplooit haar sportieve activiteiten op Ninoofs grondgebied tenzij er kan aangetoond worden dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied;
  3. Het sportinitiatief moet een actieve werking kunnen aantonen;
  4. Voor sportverenigingen en sportorganisaties die een feitelijke vereniging of v.z.w. zijn, dienen de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester waargenomen te worden door verschillende personen;
  5. Voor sportverenigingen en sportorganisaties die een feitelijke vereniging of v.z.w. zijn, dienen voor de vertegenwoordiging op de algemene vergadering van de sportraad twee afgevaardigden aangeduid te worden (man + vrouw);

 

§1. Competitie

Voor competitie moet de club erkend zijn door:

  • een internationale sportfederatie;
  • een nationale sportfederatie;
  • een Vlaamse sportfederatie;
  • een provinciale sportfederatie.

 

§2. Recreatie

Om het even welke liefhebberssport waarvan de beoefenaars hetzij individueel, hetzij in groepsverband, een sporttak beoefenen, al dan niet in clubverband.

Elk Nederlandstalig sportinitiatief, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente dat voldoet aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement, kan lid worden van de sportraad.