GR20110217 punt 21: goedkeuring hernieuwde samenwerkingsovereenkomst forum lokaal werkgelegenheidsbeleid

 

 

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het partnerschapsverdrag tussen de Federale en de Vlaamse regering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten van 25 april 2005 omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2000 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de opstart van de lokale werkwinkel en de oprichting van het forum lokale werkgelegenheid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2001 houdende goedkeuring van de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met de lokale werkwinkel;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2006 houdende goedkeuring van de hervorming van de fora lokale werkwinkels tot een forum voor Zuid-Oost-Vlaanderen;

 

Gelet op de brief van de VDAB en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen Serr-Resoc, gericht aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van het Forum Lokale Werkgelegenheid Zuid-Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat deze tekst dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de tekst goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 februari 2001 wordt opgeheven;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De samenwerkingsovereenkomst omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid en de lokale werkwinkel te Ninove, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 februari 2001 wordt opgeheven.

De vernieuwde lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van het Forum Lokale Werkgelegenheid wordt goedgekeurd.