GR20110217 punt 20: aanduiding van plaatsvervanger voor de werking van de lokale werkwinkel

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het partnerschapsverdrag tussen de Federale en de Vlaamse regering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten van 25 april 2005 omtrent het Lokaal Werkgelegenheidsbeleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2000 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de opstart van de lokale werkwinkel;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2001 houdende goedkeuring van de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met de lokale werkwinkel;

 

Gelet op de brief van de VDAB en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen Serr-Resoc, gericht aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de vernieuwde lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van de werkwinkel Ninove, meer bepaald art. 10 waarin staat vermeld dat een afgevaardigde van de stad Ninove optreedt als voorzitter in het dagelijks bestuur van de werkwinkel Ninove;

 

Gelet op de gemeenteraadbeslissing van heden houdende goedkeuring van de vernieuwde lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van de werkwinkel Ninove;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de schepen bevoegd voor leefmilieu als plaatsvervanger afgevaardigd wordt in het dagelijks bestuur van de werkwinkel Ninove.

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Plaatsvervangend lid:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 29

Aantal uitgebrachte stemmen: 29

Aantal stemmen op naam van Marc Nachtergaele: 29

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

Drie gemeenteraadsleden nemen niet deel aan de geheime stemming;

 

Overwegende dat Marc Nachtergaele de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

BESLUIT:

Schepen Nachtergaele, bevoegd voor leefmilieu, wordt als plaatsvervanger afgevaardigd in het dagelijks bestuur van de werkwinkel Ninove.