GR20110217 punt 2: politieverordening Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen 2011

DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

 

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuw gemeentewet;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis, 119ter en art. 135 § 2;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;

 

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente;

 

Overwegende dat artikel 119bis, §1, van de nieuwe gemeentewet aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;

 

Overwegende dat op zaterdag 2 april 2011 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" wordt georganiseerd en de stad zowel start- als aankomstplaats is;

 

Overwegende dat op zondag 3 april 2011 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en "Ronde van Vlaanderen voor Elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;

 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijden traditioneel een enorme volkstoeloop met zich brengt;

 

Overwegende dat de laatste jaren het aantal commerciële activiteiten die langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd jaar na jaar blijven toenemen;

 

Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;

 

Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie aangewezen is;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz ... teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;

 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:

- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;

- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de reisweg en de bestuurlijke overheid;

- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" op zaterdag 2 april 2001 en van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en "Ronde van Vlaanderen voor Elite", en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zaterdag 2 april en zondag 3 april 2011 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 15 maart 2011 bij de burgemeester worden ingediend.

De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden :

-De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.

-Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.

-De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.

-De juiste locatie ervan.

-De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang...) die zullen worden in plaats gesteld.

-De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ....).

-De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.

 

Artikel 2

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" en de "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en Ronde van Vlaanderen voor Elite", en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 15 maart 2011 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.

 

Artikel 3

Onverminderd de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 kan desgevallend door de burgemeester in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen worden georganiseerd teneinde tussen de verschillende organisatoren onderling en met de verschillende hulpdiensten de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz ...

Van voormelde coördinatievergaderingen worden verslagen opgesteld die worden overgemaakt aan alle deelnemers.

 

Artikel 4

Ten laatste op 25 maart 2011 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.

In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.

De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd verleend na te leven.

Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 

Artikel 5

Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend, niet naleeft kan het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 119bis, § 2 van de nieuwe gemeentewet de vergunning intrekken.

Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.

 

Artikel 6 : Sancties

Overtredingen die een inbreuk inhouden op de politie van het wegverkeer zullen bestraft worden met de straffen voorzien bij de wet betreffende de politie van het wegverkeer.

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1 en 2 van deze verordening zullen worden bestraft met een administratieve geldboete. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 250 euro.

De vaststelling van de inbreuk op het gemeentelijk reglement en de te volgen procedure dient te gebeuren volgens de regels beschreven in de artikels 119bis en 119ter van de nieuwe gemeentewet.

Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van artikel 1 en 2 alsook degene die één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning wordt verleend niet naleeft zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zoniet houdt de stad/gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en risico van de overtreder.

De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden opgezocht.

 

Artikel 7

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.